Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 2/III , 2/2018 i 6/2019-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, Evidencijski broj nabave: E-21-EMV/2021-JN , klasa: 404-03/21-02/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 12.03.2021. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji asfaltnog sportskog igrališta polivalentne namjene s uređenjem prilaznog puta i parkirališta u Koreničanima, ev. br. nabave 21-EVM-JN/2021

Odluka i Zapisnici u prilogu: