Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33.  Pravilnika o provedbi postupka javne nabave  bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) , te  Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na dovršetku  izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN, klasa:361-02/16/01-4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 06.07.2016.. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku  izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku  izgradnje društvenog doma u Koreničanima do nivoa za uporabu s namjerom sklapanja Ugovora o javnim radovima ev. br. nabave E-4/2016-BN

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima

Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda-odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-izvođenje radova na dovršetku izgradnje društvenog doma u Koreničanima