Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj 2/2021), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije na za izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac Evidencijski broj nabave: E-47-EMV/2021-JN, klasa:340-09/21-01/4, urbroj:2111-05-03-21-03 od 10.05.2021Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac