Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2015. godine-zidarski i tesarski radovi , Klasa: 612-08/15-02/4, urbroj:2111/05-03-15-03 od 17.11.2015. Općinski načelnik Općine Đulovac donio je slijedeću

ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2015. godine-zidarski i tesarski radovi

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinsko obrtničkih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2015. godine-zidarski i tesarski radovi
zapisnik o otvaranju ponuda
zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda