Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., Evidencijski broj nabave: E-22-1-EVM/2018-JN, klasa: 406-09/18-03-4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 14.09.2018., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., Evidencijski broj nabave: E-22-1-EVM/2018-JN

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima

Icon

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda E-22-1-EVM/2018-JN

Icon

Zapisnik o postupku pregleda i ocijene ponuda E-22-1-EVM/2018-JN