Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII), te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izradu projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda ev. br. nabave E-4/15-BN klasa:351-02/15-01/4, urbroj:2111/05-03-15-03 od 08.12.2015. Općinski načelnik Općine Đulovac donio je slijedeću

ODLUKU
o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-4/15-BN za financiranje iz EU Kohezijskog fonda

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga izrade projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ E-4/15-BN za financiranje iz EU Kohezijskog fonda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda