Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) , te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti na izvođenju radova na dovršetku izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša, ev. br. nabave E-1/2017-BN klasa:361-01/17-01/4,urbroj:2111/05-03-17-03 od 14.02..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša ev. br. nabave E-1/2017-BN

 

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda mrtvačnica Đulovac-dovršetak

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-mrtvačnica Đulovac dovršetak