Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka __. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII i 4/XIII – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 13. sjednici održanoj 11. veljače 2019. donijelo je

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Odlukom pokreće se izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 05/04, 3/VIII – I. izmjene i dopune, 1/XI – II. izmjene i dopune i 6/XII – III. izmjene i dopune; u daljnjem tekstu: Plan).

Planom je obuhvaćeno područje Općine Đulovac utvrđeno člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).

Planom će se sagledati i kvantificirati demografski, gospodarski, socijalni i drugi pokazatelji te predložiti organizacijski obrasci kojima će se, u segmentima u kojima je to moguće i opravdano, nastojati unaprijediti nezavidno postojeće stanje u prostoru opisano u prethodnoj točci.

Uz ovaj pokušaj rješavanja ozbiljnih i suštinskih problema s kojima se Općina, jednako kao i šira regija a i Hrvatska u cjelini sve izrazitije suočavaju a koji mogu eskalirati u ozbiljnu društvenu i demografsku krizu, ovim izmjenama će se Plan uskladitit s nizom zakona i podzakonskih akata koji su stupili na snagu nakon donošenja III. izmjena i dopuna PPUO 2013. godine.

Planom će se izvršiti i manje izmjene granica građevnih područja i manje izmjene u tehničkim rješenjima planiranih infrastrukturnih mreža i sustava, koje uključuju sljedeće:

Granice građevinskog područja naselja namjeravaju se mijenjati, između ostalog, u naseljima Đulovac i Dobra Kuća, a granice građevinskog područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja namjeravaju se mijenjati u naselju Maslenjača.

U naselju Đulovac dio građevinskog područja naselja koji je važećim planom određen kao zaštitno zelenilo namjerava se prenamijeniti u građevinsko područje stambene i mješovite namjene. Površina namjeravane promjene namjene iznosi oko 2,5 ha. Ova se površina nalazi u naselju i nije u obuhvatu područja ekološke mreže.

U naselju Dobra Kuća namjerava se proširiti građevinsko područje radi uključivanja čestica na kojima je izgrađen stari mlin koji se planira urediti u turističke i ugostiteljske svrhe, a uz njega je planirano uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 1,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližeg područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja udaljena je oko 2,5 km.

U naselju Maslenjača namjerava se proširiti građevinsko područje izdvojene gospodarske namjene izvan naselja. Površina se nalazi uz postojeće površine gospodarske namjene koje su manjim dijelom izgrađene. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 10,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližih područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja i POP HR1000010 Poilovlje s ribnjacima udaljena je oko 1,0 km.

Planom se namjerava izmijeniti tehnička rješenja infrastrukturnih sustava te između ostalog i rješenje sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Đulovac. Rješenjem u važećem planu pročistač otpadnih voda smješten je između naselja Đulovac i Katinac, a pročišćene otpadne vode ispuštaju se u vodotok Rijeka. Detaljnom analizom sustava utvrđeno je da je isti može racionalizirati odnosno izvesti bez tlačnih cjevovoda i crpnih stanica, ali takvo rješenje zahtijeva premještaj uređaja u naselje Đulovac, uz vodotok Krivaja.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) Općina Đulovac, pri donošenju Odluke, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 30.01.2019. godine te završava zaključno s danom 07.02.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluku o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI ili putem Obrasca za sudjelovanje koji možete poslati na e-mail adresu opcina.djulovac@gmail.com

Savjetovanje je otvoreno do: 05.04.2019.

Icon
Nacrt prijedloga plana PPUO Đulovac - 4. izmjene

Icon
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju-PPUOĐ 4. izmjene