Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/19-01/2, Urbroj: 2111/05-03-19-03 od 25.ožujka 2019, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim Zapisnikom o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
Icon
Zapisnik o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac
Povećaj font
Kontrast