Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 24. svibnja 2018. donosi

ODLUKU o imenovanju službenice za zaštitu podataka

I. Ivana Piplica, mag. iur, zaposlenica tvrtke Municipal d.o.o. imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Ivana Piplica

Adresa i mjesto rada: Ante Starčevića 5, Đakovo, Municipal d. o. o.

Službeni telefon: 0914699993

E-mail adresa: ipiplica.municipal@gmail.com.

Odluku o imenovanju službenice za zaštitu podataka dostupna je na linku:

Icon
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka