Objava poziva za 5. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 5. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 13. ožujka 2018. (utorak) s početkom u 15.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu .

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća općine Đulovac,

2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac

4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đulovac,

5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za 2017. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2017. godinu

6.a. Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2018. godinu

6. b. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2018. godinu

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2017. godinu

a. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine

Đulovac

b. Pravilnik kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju VZO-Đulovac za 2017. godinu

9. Donošenje oduke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine Đulovac za 2017. godinu

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini,

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2017. godinu,

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2018. g.

16. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

17. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

17. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u općini Đulovac,

a. Donošenje Odluke i I, izmjenama i dopunama Programa obrazovanja , kulture i sporta u 2018. godini

18. Donošenje Oduke o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

19. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.