Objava poziva za 3. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 3. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. listopada 2017. (ponedjeljak) s početkom u 16.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
2. Usvajanje Zaključka o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Đulovac za 2017. godinu
3. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac,
6. Donošenje Odluke o II. Izmjenama I dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017. godini
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2017. godini
9. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o financiranju usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska
10. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijskog sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda te rekonstrukciju (zamjena, proširenje) postojeće vodoopskrbne mjere
11. Donošenje Odluke o prihvaćanu ugovora o sufinanciranju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodospreme pitke vode Škodinovac
12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g.
13. Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednike Općinskog vijeća, članove Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća
14. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.