Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 19. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. prosinac (petak) 2016. s početkom u 17.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

Icon
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije nerazvrstane N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača
Icon
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije nerazvrstane N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Velikim Bastajima
Icon
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Velikim Bastajima

4. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa (plana) Općine Đulovac za razdoblje 2014.- 2018. godine
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa (plana) Općine Đulovac za razdoblje 2014.- 2018. godine

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
Icon
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
Icon
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac,
Icon
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

8. Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama,
Icon
Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama

9. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu ,projekcija za 2017. i 2018. godinu ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
Icon
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu ,projekcija za 2017. i 2018. godinu ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa

10. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Icon
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac,
Icon
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac

12. Donošenje Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016.,
Icon
Donošenje Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016.

13. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2016.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2016.g.

14. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016.g.

15. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2016.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2016.g.

16. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2018.-2019.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2018.-2019.g.

17. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g

18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2019.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2019.g.

19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g

20. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

21. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2017.g.

22. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017.g.

23. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2017.g.

24. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2017.g.

25. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g

26. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
Icon
Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu

27. Informacija o Očitovanju o prijenosu vlasništva nekretnine k.č.br. 413/11 k.o. Krivaja Općini Suhopolje
Icon
Informacija o Očitovanju o prijenosu vlasništva nekretnine k.č.br. 413/11 k.o. Krivaja Općini Suhopolje

28. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.