Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 16. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 31. ožujka (četvrtak) 2016. s početkom u 16.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI  RED

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvršenja Proračuna za 2015. godinu

3. Razmatranje i donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede Općine Đulovac za 2016. godinu

4. Razmatranje Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2015. godinu,

4.1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza             za 2015. godinu
4.2. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac
5. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav           civilne zaštite na području Općine Đulovac
6. Razmatranje i usvajanje izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
7. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Maslenjača
8. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac
10. Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine                     trafostanice 10/0,4 kV, 630 (1000) kVA „POGON GOD“ na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno                 Ugovoru o priključenju broj: 400702-120098-00110106 između HEP-ODS i Općine Đulovac
11. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na ovim web stranicama.

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.