Objava Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju, Evidencijski broj nabave: E-2-2-EVM/2018-JN, klasa: 404-03/18-01/4, urbroj:2111-05-03-18-03 od 16.07.2018.., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izradu cjevovoda za dovod vode u Poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju, Evidencijski broj nabave: E-2-2-EVM/2018-JN

Tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicia možete preuzeti na linkovima: