Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade da je stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22) došlo do promjena, između ostaloga i u dijelu dodjele naknade za troškove stanovanja.

Novim Zakonom pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisnicima zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja po Zakonu odnose se na:
– Najamninu
– Komunalnu naknadu
– Troškove grijanja – grijanje na drva
– Vodu i odvodnju
– Radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.
Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.
Trošak grijanja, kao dio naknade stanovanje isplaćuje se korisnicima koji se griju na drva mjesečno u sklopu naknade za troškove stanovanja.

Ovim putem POZIVAMO sve korisnike zajamčene minimalne naknade na podnošenje zahtjeva za troškove stanovanja sukladno odredbama novog Zakona, koji od ove godine uključuju i troškove grijanja (zahtjev podnose i dosadašnji korisnici naknade za stanovanje).

Obrazac zahtjeva možete podići u prostorijama Općine ili na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr

Uz zahtjev se obavezno dostavlja:
1. Preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
2. Presliku računa za vodu i odvodnju, naknadu za uređenje voda;
3. Presliku ugovora o najmu ukoliko je podnositelj u najmu stana i dokaza o uplati najamnine koji glasi na podnositelja ili člana kućanstva;
4. Preslika računa za radove i materijal povećanju energetske učinkovitosti zgrade (po potrebi i drugi dokazi)
4. Presliku računa