Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te točci 15. Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji nogostupa u naselju Đulovac klasa: 340-09/17-02/2 urbroj:2111-05-03-17-03 od 13.03.2017. . ev.br.E-12/2017-JN, Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluku možete preuzeti na linku:

Icon
Obavijest o poništenju jednostavne nabave