Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema  provedenom  Pozivu za prikupljanje ponuda za   prodaju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac klasa: 340-03/15-01/2, urbroj:2111/05-03-15-03 od 02.01. 2015.   a sukladno članku  37. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave  bagatelne vrijednost („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) objavljuje Odluku o  objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Odluku možete preuzeti OVDJE…