Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) te Zapisnika o postupku otvaranja ponuda u provedenom postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenje radova na izradi projektne dokumentacije s troškovnikom za modernizaciju postojeće nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) – Puklica (LC37134), klasa: 340-03/15-01/4, urbroj:2111/05-03-15-03 od 13.10.2015. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izradi projektne dokumentacije s troškovnikom za modernizaciju postojeće nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) – Puklica (LC37134)

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Povećaj font
Kontrast