Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima je upućen poziv:

1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
3. DIORIT d.o.o., Đurina 95, Đulovac
4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom tjepana Radića 122,43 541 Sirač,
5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 80.000,00 kn.
Rok za dostavu ponuda je 19. siječnja 2015. do 12. sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linku:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Natječajna dokumentacija
3. Troškovnik-PDF
4. Troškovnik -Excel