Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu .
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima je upućen poziv:
1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
3. HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb
4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač,
5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama www.djulovac.hr

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 19
Evidencijski broj nabave: E-19-1/2016/BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 120.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2016. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linkovima:

1.Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu
2. Poziv za dostavu ponuda
3. Troškovnik-PDF
4. Troškovnik -Excel