Na temelju članka 65. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/2021,), sukladno Planu javne nabave Općine Đulovac za 2022. , Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku o početku postupka jednostavne nabave i dobave roba – nabava kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2022. godinu Klasa: 340-03/22-01/1, urbroj:2103-8-03-22-03 od 22. ožujka 2022

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.10/2018) nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Gospodarski subjekti kojima će se dostaviti poziv za dostavu ponuda:

1. INTER-PROMET d.o.o, Tomislavova 95, 43 541 Sirač, e:mail: inter-promet@bj.t-com.hr

2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar, e-mail: usbj-rj-pmg@hrsume.hr

3. HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb, e-mail: batinic.p@gmail.com

4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač, e-mail: info@kamen-sirac.hr

5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, vl. Nikola Jaković, Veliki Bastaji 46 e-mail: jakovic.promet@gmail.com

Poziv na dostavu ponuda objaviti će se i na mrežnoj stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr

Predmet Poziva za dostavu ponuda je prikupljanje ponuda za nabavu i dobavu roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2022. godinu

CPV: 14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati.

Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku jednostavne nabave iznosi 160.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja neposredno naručitelju ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručitelja:

OPĆINA ĐULOVAC

Jedinstveni upravni odjel ,Đurina 132, 43 532 Đulovac

“Ponuda za nabavu i dobavu roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2022. godinu, Evidencijski broj nabave: 6-EMV-JN/2022

Ili na e-mail adresu naručitelja: opcina.djulovac@gmail.com

Rok za dostavu ponude je 30. ožujak 2022. godine do 11:00 sati.