Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine („Županijski glasnik“ broj 1/18.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 7/18. – Pročišćeni tekst ),župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini

 1. Korisnici kredita:

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.

 • Namjena i uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2019. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira dio ukupne kamate.

Uvjeti kreditiranja su sljedeći:

 1. kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura,
 2. najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
 3. najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
 4. kamatna stopa iznosi maksimalno 4,5% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
 5. Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% godišnje, fiksno,
 6. način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
 7. rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.
 • Zaključivanje ugovora o kreditu:

Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o odobrenim zahtjevima koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju.  Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu korisnik može sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.

 • Način i rokovi podnošenja zahtjeva:

Fizičke osobe podnose zahtjev za odobrenje kreditau Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije,Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz zahtjev fizičke osobe prilažu:

 1. Preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstavaAgencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
 2. Obostrana preslika osobne iskaznice,
 3. Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 4. Privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

Pravne osobe podnose zahtjev za odobrenje kredita isključivo u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, a uz zahtjev prilažusljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
  1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  1. Izjava o potpori male vrijednosti,

Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom zahtjev za kredit podnose na propisanom obrascu, a uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

 1. Popis poljoprivrednih gospodarstava s brojevima ugovora,
 2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
 3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Izjava o potpori male vrijednosti.

Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije,www.bbz.hr.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13).

U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine, br.  30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Javni poziv je otvoren do 24. svibnja 2019. godine.

 • Završne odredbe:

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.

Administrativnu i/ili terensku Kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za    poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.

Icon
JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini - dokumentacija

Povećaj font
Kontrast