Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. siječnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –potresa na području gradova Čazma, Garešnica i Grubišno Polje te općina Berak, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac, KLASA: 920-11/21-01/1, URBROJ: 2103-09-21-24 od 21.siječnja 2021.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-potresa da prijave štetu na stambenim i građevinskim objektima Općinskom povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.