Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu Klasa: 550-02/22-02/1, Urbroj:2103-8-03-22-03 od 17. siječnja 2022., općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu

I.
Pravo na podnošenje zahtjeva za isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu mogu ostvariti:

1. Razvojačeni hrvatski branitelji koji su bolesni koji su nezaposleni i čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.500,00 kn/članu
2. Umirovljenici i korisnici nacionalne mirovine koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i /ili su narušenog zdravlja, čija mirovina ne prelazi 1.500,00 kn/članu, a korisnicima nacionalne mirovine 1.000,00 kn/članu
3. Samci s posebnim potrebama koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive isključivo od osobne invalidnine u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i /ili su narušenog zdravlja,
4. Samohrani roditelji čiji prihodi čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.500,00 kn/članu
5. Roditelji djece s posebnim potrebama čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.500,00 kn/članu
6. Korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb koji ne ispunjavaju uvjete iz čl.8. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 1/16 i 3/16 – izmjene i dopune), a pripadaju kategoriji iz točke 1.,2.,3.,4. i 5. stavka 1. čl. 2. ove Odluke
7. Korisnici koji pripadaju kategoriji iz točke 1.,2.,3.,4., 5. i 6. stavka 1. čl. 2. ove Odluke koji zbog trenutnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog, teške bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

II.
Zahtjevi za isplatu naknade za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac od dana objave natječaja .

Iz jednog kućanstva zahtjev može podnijeti samo jedan član.
U slučajevima da iz istog kućanstva zahtjev podnese više osoba , razmatrat će se zahtjev člana kućanstva prema redoslijedu zaprimanja , dok će se zahtjev/i drugog člana/članova odbaciti kao neosnovan.

Javni natječaj je otvoren od dana objave do 31.12.2022. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.

III.
Odluku o ostvarivanju prava i visinu novčane naknade za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu za svaki pojedini zahtjev općinski načelnik samostalno prilikom čega može uvažiti prijedlog korisnika od strane Socijalnog vijeća Općine Đulovac.

IV.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Đulovac za 2022. godinu u programu 1007: Socijalna skrb, Akt.A100703 Ostali programi socijalne skrbi, pozicija:104, konto:37219-ostale naknade iz proračuna u novcu.
V.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac ili na mrežnoj stranici općine , www.djulovac.hr

Zahtjevi za isplatu naknade za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2022. godinu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac , Đurina 132 , 43 532 Đulovac ponedjeljkom i srijedom od 11.00 -13.00 sati.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31.12.2021. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.

Dokumentacija: