Na temelju članka 17. do 22. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac („Službeni glasnik
Općine Đulovac“ br.4/2022 ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac objavljuje JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu jednokratne naknade obiteljima slabijeg imovinskog stanja
I.
Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana
obitelji i slično.
Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Jednokratnu naknadu može ostvariti samac ili članovi kućanstva, ako prosječni prihod po članu kućanstva u tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak osnovici iz članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi.
Jednokratnu naknadu ne može ostvariti samac ili članovi kućanstva ako istu može ostvariti putem Zavoda odnosno nadležnog centra za socijalnu skrb ili ako ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima ili ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kao i ako ima u vlasništvu, suvlasništvu ili u posjedu kuću ili stan koji ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.
Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu naknadu donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela .
II.
Zahtjev za jednokratnu naknadu podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku zajedno s dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna naknada traži. (medicinska dokumentacija,
smrtni list, izvješće o nastaloj šteti od elementarne nepogode i sl.)
Podnositelj zahtjeva obvezan je točno navesti za koju namjenu treba jednokratnu naknadu te priložiti:
– uvjerenje o prebivalištu, ( preslika osobne iskaznice ili uvjerenje nadležnog tijela)
– dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca prije podnošenja
zahtjeva,
– presliku novog rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi,
– dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se trenutačnoj materijalnoj ugroženosti radi,(opis u točki 5.)
– Izjavu da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili u posjedu kuću ili stan
koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor,
– izjavu da ne postoje osobe koje su ga dužne uzdržavati,
– Izjavu da predmetnu naknadu u tekućoj godini ne može ostvariti putem centra za socijalnu skrb.
Javni poziv je otvoren od dana objave do 31.12.2023. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.
III.
Visina jednokratne naknade iz proračuna Općine Đulovac za 2023. godinu može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, u pravilu do iznosa od 66,36 EUR-a po pojedinom zahtjevu.
Jednokratna naknada može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istom korisniku jednom godišnje, osim u posebno teškim slučajevima kad se ista može odobriti i dva puta godišnje , o čemu odlukom odlučuje općinski načelnik.
IV.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Đulovac za 2023. godinu u programu 1007: Socijalna skrb, Akt.A100703 Ostali programi socijalne skrbi, pozicija:101-jednokratne naknade,
konto:37219-ostale naknade iz proračuna u novcu.
V.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac ili na mrežnoj stranici općine , www.djulovac.hr
Zahtjevi za isplatu jednokratne naknade za 2023. godinu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac , Đurina 132 , 43 532 Đulovac ponedjeljkom i srijedom od 11.00 -13.00 sati.

Javni poziv je otvoren od dana objave do 31.12.2023. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu

Dokumentacija: