Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine
Đulovac br.3/2016) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2016. GODINU

I. MJERE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

1.1. Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje
Sredstva će se koristiti za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u iznosu 25 % plaćene
premije osiguranja poljoprivrednim proizvođačima koji sklope ugovor o osiguranju usjeva i trajnih nasada.
Sredstva će se isplaćivati na osnovu ugovora sa osiguravajućim društvima, a temeljem ispostavljenih faktura i
priloženih primjeraka polica osiguranja do razine proračunskih sredstava predviđenih za tu svrhu.
Obrazac prijave možete preuzeti na linku:
– Obrazac 1.
1.2. Tekuće pomoći pravnim i fizičkim osobama za aktivnosti iz poljoprivrede
Sredstva će se koristiti za sufinanciranje aktivnosti udruga, poljoprivrednih zadruga i OPG-a uz predočenje
programa rada, za :
1.2.1. poticanja ulaganja u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških proizvoda u 2016.
godini. Namjena potpore je ulaganje u opremu i uređaje za proizvodnju deficitarnih, tradicijskih i ekoloških
proizvoda koji nisu konkurentni već postojećoj proizvodnji na području Općine Đulovac.
1.2.2. pokriće dijela troškova za stjecanja certifikata: – za certificiranje obrta – poduzeća (za stjecanje certifikata
kao što su ISO 9001, ISO 14001, HACCP, GAP), – za certificiranje proizvoda-dokaza o sukladnosti (za stjecanje
certifikata HRN, EN, ISO 45011, CE označavanje i slično), – za stjecanje prava uporabe oznake „Hrvatska
kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“, – za stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta,
1.2.3. za konzultantske usluge izrade projekata za fondove EU (IPA, IPARD, IEE dr.). Bespovratne potpore
dodjeljuju se za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga nastalih u 2016. godini. Prihvatljivi su troškovi
konzultantskih usluga (izrade prijave) za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa
Europske unije, a provode se ili će se provoditi na području Općine Đulovac.
Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iz podmjere 1.2.1., 1.2.2. i 1.2.3. mjere 1.3. Programa poticanja
razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016. godinu je 25% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez PDV-a, ali
ne može biti veća od 2.500,00 kuna po jednom odobrenom zahtjevu. Odobrena sredstva Općina Đulovac će
isplatiti na žiroračun podnositelja zahtjeva, ili na žiroračun isporučitelja usluge koji sa podnositeljem zahtjeva
imaju potpisan ugovora o pružanju konzultantskih usluga za izradu projekata za fondove EU , a na osnovu
odgovarajuće dokumentacije (račun, predračun, situacija, ugovor) .

Obrazac 2

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava na dodjelu subvencija iz mjera 1.1. i 1.2. ovog Javnog poziva
potrebno je dostaviti:

Popunjen propisan obrazac zahtjeva – Obrazac 1 i/ili 2
Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta,
Preslika zaključene police osiguranja za 2015. godinu,
Preslika dokaza o plaćanju premije osiguranja za 2015. godinu,
Preslika žiro-računa korisnika s pripadajućim IBAN brojem,
Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Đulovac, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
(Jedinstveni upravni odjel),
Potvrda Porezne uprave Daruvar o nepostojanju duga prema državi
Izjava o statusu podnositelja u Registru poreznih obveznika – Obrazac – Izj. 1
Popunjena izjava o korištenim potporama male vrijednosti – Obrazac – Izj. 2*
Obrazac Izjava možete preuzeti na linku:
– Obrazac Izjava 1.
– Obrazac Izjava 2.
*Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje. Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

II. MJERE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
2. 1. Mjere za poticanje zapošljavanja
2.1.1. Subvencioniranje programa doškolovanja i stručnog usavršavanja
Kako bi nezaposlene osobe imale veću šansu za zapošljavanje u suradnji sa resornim Ministarstvom, županijom
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje , Pučkim otvorenim učilištem i drugim institucijama poticat će se
doškolovanje i stručno usavršavanje nezaposlenih osoba s područja općine Đulovac za zanimanja i vještine koje
bi na tržištu rada i potrebama poslodavaca nezaposlenim osobama osigurale mogućnost zapošljavanja.
Uvjeti koje nezaposlena osoba mora ispunjavati da bi stekla pravo na ostvarenje poticajnih mjera u zapošljavanju
su slijedeći:
– da ima prebivalište na području općine Đulovac,
– svjedodžba o minimalno završenoj osnovnoj školi
– da je prijavljena u evidenciji HZZ-a kao nezaposlena osoba
– uvjerenje da nam nepodmirenih obveza prema općini Đulovac
Obrazac prijave možete preuzeti na linku:
– Obrazac 3
2.1.2. Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih osoba
Cilj mjere je da se poslodavca potakne na dodatno zapošljavanje, da se smanji nezaposlenost i suzbije siva
ekonomija i u što većoj mjeri onemogući rad na crno koji stvara nelojalnu konkurenciju.
U tom smislu isplatiti će se jednokratna novčani poticaj poslodavcu u iznosu od:
2.000,00 kuna za novozaposlenu osobu
Uvjeti koje poslodavac mora ispunjavati da bi stekao pravo na ostvarenje poticajnih mjera u zapošljavanju su
slijedeći:
– Poduzeće/obrt u kojoj se zapošljava novozaposlena osoba mora imati sjedište na području općine
Đulovac,
– Poslodavac za čitavo vrijeme trajanja Ugovora ne smije smanjivati ukupan broj zaposlenih u odnosu na
stanje broja zaposlenih na dan sklapanja Ugovora sa općinom,
– novozaposlena osoba mora imati prebivalište na području Općine Đulovac i biti evidentirana na Zavodu
za zapošljavanje najmanje 60 dana prije zapošljavanja,
– poslodavac mora sa zaposlenikom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ili najmanje na vrijeme
od godinu dana.
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje potrebno j priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
3. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu,
te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba
za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave,
4. Popis osoba za koje se traži potpora,
5. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda HZZ-a ili dr.)
6. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
7. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,
8. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
9. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava
ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne
uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna
otplata duga ili odgoda naplate,
Obrazac prijave možete preuzeti na linku:
– Obrazac 4.
Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male
vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14), te je u obvezi
prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom” Izjava o korištenim državnim
potporama male vrijednosti”.
Obrazac Izjave možete preuzeti na linku:
– Obrazac Izjava 3.
2.1.3. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta
Cilj ove mjere je poticanje otvaranja novih poduzeća i obrta na području Općine Đulovac.
U tom smislu poticaji se odnose na:
-jednokratnu pomoć u iznosu 3.000,00 od kuna za otvaranje novog poduzeća i 1.500,00 za otvaranje
obrta registriranog na području Općine Đulovac,
-oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za novootvorena poduzeća/obrte koji prvi puta počinju
obavljati djelatnost na području Općine Đulovac i to :
-U prvoj godini rada 100 % iznosa komunalne naknade,
-U drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,
Novosnovano poduzeće ili obrt mora biti aktivno najmanje 1 godinu od ostvarivanja prava na poticaj, u suprotnom
će Općina Đulovac tražiti povrat odobrenih sredstava.
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja djelatnosti potrebno je priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih
davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
5. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
6. Preslika osobne iskaznice.
Obrazac prijave možete preuzeti na linku:
– Obrazac 5.
Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male
vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14), te je u obvezi
prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom” Izjava o korištenim državnim
potporama male vrijednosti”.
Obrazac Izjave možete preuzeti na linku:
– Obrazac Izjava 3.

III) PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi za dodjelu subvencija podnose se Općini Đulovac, Jedinstveni upravni odjel na propisanim Obrascima
naznačenim u ovom Javnom pozivu sa traženom i potpunom dokumentacijom.
Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Općine Đulovac, Jedinstveni upravni odjel s
naznakom za „Zahtjev za dodjelu subvencije u poljoprivredi” ili na e-mail: opcina.djulovac@gmail.hr
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva može podići u Općini Đulovac, Jedinstveni upravni
odjel odnosno dostupni su na službenoj web stranici Općine Đulovac, www.djulovac.hr.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Općine Đulovac za 2016. godinu
odnosno do utroška sredstava za te namjene.
Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog poziva. U slučaju
nepotpunog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je
dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.
Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi
zaključak o dodjeli subvencije u kojem se navodi iznos i namjena odobrenih sredstava. Po donošenju Zaključka,
Jedinstveni upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih
sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika subvencije odnosno podnositelja
zahtjeva, ako nije drugačije propisano Odlukom.
Pravo na subvenciju ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju se u postupku obrade podnesenog
zahtjeva utvrdi da prema Općini Đulovac duguje odnosno ima dospjele obveze sa bilo koje osnove, odnosno
odobrenom subvencijom najprije se kompenziraju dospjele obveze prema Općini Đulovac.
IV) OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava koji koristi sredstva za zapošljavanje obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba najmanje
12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu. U slučaju da dođe do raskida
radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka od 12
mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja, korisnik sredstava obvezan je Općini Đulovac vratiti
isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja. Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini
Đulovac isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog
zaposlenika uz uvjete iz članka 3. ovog Programa, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.
V.) OSTALE ODREDBE
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Đulovac www.djulovac.hr.
Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele subvencija mogu se dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Đulovac na tel: 043 633 309.

Povećaj font
Kontrast