Na temelju članka 3. Programa za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenčad na području Općine Đulovac Klasa: 552-01/22-01/01 Ur. broj: 2103-8-01/22-01 Općinskog vijeća Općine Đulovac od 19. ožujka 2022. općinski načelnik Općine Đulovac dana 21. ožujka 2022. upućuje slijedeći

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2022. godinu

Tekst javnog poziva s pripadajućom dokumentacijom možete preuzeti na linku ispod: