Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima je upućen poziv:

1. IPZ UNIPROJEKT TERA d.o.o. Babonićeva 32, 10 000 Zagreb E:mail: irene@ipz-uniprojekt.hr
2. IPT inžinjering d.o.o. Našička 47, 10 000 Zagreb E-mail: ipt@iptinzenjering.hr
3. HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek E-mail: hidroing@hidroing-os.hr
4. Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, E-mail: igh@igh.hr

Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama www.djulovac.hr

Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 2
Evidencijski broj nabave: E-2/2016/BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 190.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Rok za dostavu ponuda je 24. veljače 2016. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linkovima:

1. Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda.
2. Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti

Povećaj font
Kontrast