Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14 i 36/15 ), članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. i 16. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) , članka 2. Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac (Klasa: 363-02/17-02/1, Urbroj: 2111/05-03-17-3 od 05.07.2017.) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) Općinski načelnik objavljuje

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Krajnji rok predaje ponude je 20. srpanj 2017. godine do 12,00 sati
Javno otvaranje ponuda održati će se dana 20. srpnja 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac

Tekst Javnog natječaja sa popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Icon
Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Dokumentacija za provedbu javnog natječaja sa uputama ponuditeljima

Icon
Dokumentacija za provedbu javnog natječaja sa uputama ponuditeljima

Ponudbeni troškovnik pdf

Icon
Ponudbeni troškovnik pdf

Ponudbeni troškovnik -excel

Icon
Ponudbeni troškovnik -excel