Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2020) članka 12. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 4. travnja 2022. i Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK, Ur.Broj:2103-8-07-22-07/4 od 4. travnja 2022. godine, Upravno vijeće Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“ na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 4. travnja 2022. godine, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

I. Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK (u nastavku teksta: javni natječaj).
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

II. Kandidati za ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski ili diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog,
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
– iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
– aktivno znanje engleskog jezika.
Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:
životopis
dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od tri (3) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje i
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u
kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
– preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
– uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca od dana objave ovog natječaja
– dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
– dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava
i sl.).
Prijava na javni natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

III. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17., 98/19. i 84/21. – u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. – u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na javni natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji. gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

V. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (u nastavku teksta: provjera znanja) za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. O načinu prethodne provjere znanja (testiranjem i/ili intervjuom), području provjere znanja (pravni i drugi izvori), mjestu i vremenu, kandidati će biti će posebno i pravodobno obaviješteni (telefonom, telegramom ili e-mail poštom). Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je odustao od kandidature, tj. da je povukao prijavu na natječaj.

VI. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8335994.html
VII. Prijavu s dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Javna ustanova za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK, za Upravno vijeće, Đurina 132 43 532 Đulovac , s naznakom: « za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove ».

VIII. Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

IX. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

X. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679.

XI. Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

XII. Ovaj će se javni natječaj objaviti i na mrežnim stranicama osnivača Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK, www.djulovac.hr , na oglasnoj ploči Javne ustanove „PAPUK“ i u Narodnim novinama.