Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. siječnja 2017 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva
iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području razvoja i unapređenja civilnog društva da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu.
(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , klasa: 402-03/17-01/1, urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. godine.
(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 79.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata u iznosu od 28.000,00 kn pri čemu je :
-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge u iznosu od 31.000,00 kn pri čemu je :

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine u iznosu od 20.000,00 kn pri čemu je :

-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 20.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :
4.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata tri (3) potpore
4.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge četiri (4) potpore
4.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine jedna (1) potpora.

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 17. veljače 2017. godine.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Upute ponuditeljima

Icon
Upute ponuditeljima-civilno društvo

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Icon
Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac proračuna O 2

Icon
Obrazac proračuna-O2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Icon
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Icon
Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Icon
Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Icon
Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Icon
Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac ugovora-O8

Icon
Obrazac ugovora-O8

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Icon
Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Icon
Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta-O11

Icon
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa projekta-O11

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Icon
Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Icon
Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu