Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac godine raspisao je

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2021. godini

Tekst natječaja sa prilozima, obrascima dostupni su na: