Na temelju članka 3. Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i članku 1. Odluka o visini jedinične zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/16) općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama iz područja kulture, sporta, prosvjete, civilnog društva i sl. koje ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi i drugih organizacija od javnog interesa na području Općine Đulovac prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama i to:

1. Općinski prostor označen kao k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac (kuća i dvor ) u naravi zgrada Vatrogasnog doma u Đulovcu , prizemlje površine 120 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 30,00 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: prostor koristi DVD- Đulovac

2. Općinski prostor označen kao k.č.br. 50/1 k.o. Đulovac (kuća i dvorište ) u naravi općinska zgrada. površine 10 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 2,50 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: Prostor koristi Vijeće srpske nacionalne manjine

3. Općinski prostor označen kao k.č.br, 4/3 k.o. Đulovac ( stambena zgrada br, 2 izgrađeno zemljište i dvorište Frankopanska ulica) upisan u z.k.ul. br. 336 k.o. Đulovac u naravi zgrada Hrvatskog doma u Đulovcu površine 217 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 54,25 kuna sa uključenim PDV-om
Napomena: prostor koristi Udruga umirovljenika Đulovac

4. Općinski prostor označen kao k.č.br. 221/1 k.o. Đulovac (zgrada ) u naravi zgrada sportske namjene koju koristi NK Tomislav upisana u PL br 256 k.o. Đulovac površine 72 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 18,00 kuna sa uključenim PDV-om.

Napomena: prostor koristi NK Tomislav Đulovac

Rok trajanja zakupa je petnaest (15) godina.
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. veljače 2017. godine.

Cijeli tekst javnog natječaja sa popratnom dokumantacijom i obrascoma možete preuzeti na linkovima:

– Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

Icon
Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

– Upute za prijavitelje

Icon
Upute za prijavitelje

-O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

Icon
O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

-O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

Icon
O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

-O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

Icon
O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

-O.4. Obrazac izjave o nekažnjavanju

Icon
O.4. Obrazac izjave o nekažjavanju

-O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

Icon
O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

-O.6. Obrazac za ocjenu programa

Icon
O.6. Obrazac za ocjenu programa

-O.7. Obrazac ugovora

Icon
O.7. Obrazac ugovora

-O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

Icon
O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

-O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

Icon
O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

-O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

Icon
O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

– Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine

Icon
Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine