Općina Đulovac kao javni naručitelj dana 10. studenog 2015. objavila je
Izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: izrada projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU kohezijskog fonda Klasa: 351-02/15-01/2, Urbroj: 2111/05-03-15-03, Evidencijski broj nabave: E-4/15-BN od listopada 2015. objavljene na web stranicama Općine Đulovac www.djulovac.hr  dana 27.10.2015.
Tekst izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda te  spravljeni cjelokupni tekst Poziva za dostavu ponuda možete preuzeti na poveznicama:
Povećaj font
Kontrast