Općina Đulovac objavljuje izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina  na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora.

Općine Đulovac je   u „Bjelovarskom listu“ klasa: 363-02/17-04/3, urbroj:2111-05/-03-17-03 od 09.10.2017. i na mrežnoj stranici Općina Đulovac  www.djuovac.hr, na linku:  https://djulovac.hr/javni-natjecaj-za-obavljanje-komunalnih-poslova-deratizacije-dezinsekcije-i-dezinfekcije-javnih-povrsina/ 
dana 09.10.2017.  objavila Javni natječaj za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina na području Općine Đulovac na temelju pisanog Ugovora.

Izmjene i dopune dokumentacije za  provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina  na području Općine Đulovac na temelju pisanog ugovora mogu se preuzeti na linku:
Icon
Izmjene i dopune dokumentacije za provedbu Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije-Đulovac