Zapisnik sa konstituirajuće sjednice OV

Zapisnik sa 9. sjednice OV