Dokumenti 2016. godina

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2019.g.
Icon
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g
Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2018.-2019.g.
Povećaj font
Kontrast