Edukacija građana-civilna zaštita

Edukacija građana-civilna zaštita

Dana 09. kolovoza potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gosp. Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite (KLASA: 240-08/23-01/4, URBROJ: 511-01-315-23-23). Cilj edukacije građana je educiranje o...
Poziv za dostavu ponude za pružanjem komunalne usluge obvezne deratizacije javnih površina

Odluke općinskog načelnika

Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine...