Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) , te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti na izvođenju radova na dovršetku izgradnji sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša, ev. br. nabave E-1/2017-BN klasa:361-01/17-01/4,urbroj:2111/05-03-17-03 od 14.02..2017., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša ev. br. nabave E-1/2017-BN

 

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje sanitarnog čvora uz mrtvačnicu u Đulovcu, uređenju postojećeg objekta i uređenju okoliša , E-1/2017-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda mrtvačnica Đulovac-dovršetak

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-mrtvačnica Đulovac dovršetak

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 , 355/1, 352 i 360 u k.o. Mali Bastaji.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 , 355/1, 352 i 360 u k.o. Mali Bastaji

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 355/2 k.o. Mali Bastaji

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa:550-02/16-02/1-1, Urbroj:2111/05-03-17-03 od 24.01.2017. općinski načelnik Općine Đulovac dana 26. siječnja 2017. objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Tekst Javnog poziva, Odluku o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac i obrazac za podnošenje zahtjeva možete preuzeti na linkovima:

– Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

– Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac,

Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac

– obrazac zahtjeva

Zahtjev-ostale naknade za 2017. godinu

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 359/4 k.o. Koreničani

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 3. Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), i članku 1. Odluka o visini jedinične zakupnine za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/16) općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama iz područja kulture, sporta, prosvjete, civilnog društva i sl. koje ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi i drugih organizacija od javnog interesa na području Općine Đulovac prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama i to:

1. Općinski prostor označen kao k.č.br. 7/1 k.o. Đulovac (kuća i dvor ) u naravi zgrada Vatrogasnog doma u Đulovcu , prizemlje površine 120 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 30,00 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: prostor koristi DVD- Đulovac

2. Općinski prostor označen kao k.č.br. 50/1 k.o. Đulovac (kuća i dvorište ) u naravi općinska zgrada. površine 10 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 2,50 kuna sa uključenim PDV-om.
Napomena: Prostor koristi Vijeće srpske nacionalne manjine

3. Općinski prostor označen kao k.č.br, 4/3 k.o. Đulovac ( stambena zgrada br, 2 izgrađeno zemljište i dvorište Frankopanska ulica) upisan u z.k.ul. br. 336 k.o. Đulovac u naravi zgrada Hrvatskog doma u Đulovcu površine 217 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 54,25 kuna sa uključenim PDV-om
Napomena: prostor koristi Udruga umirovljenika Đulovac

4. Općinski prostor označen kao k.č.br. 221/1 k.o. Đulovac (zgrada ) u naravi zgrada sportske namjene koju koristi NK Tomislav upisana u PL br 256 k.o. Đulovac površine 72 m² za koji se određuje početna mjesečna zakupnina u iznosu od 18,00 kuna sa uključenim PDV-om.

Napomena: prostor koristi NK Tomislav Đulovac

Rok trajanja zakupa je petnaest (15) godina.
Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 23. veljače 2017. godine.

Cijeli tekst javnog natječaja sa popratnom dokumantacijom i obrascoma možete preuzeti na linkovima:

– Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

Javni natječaj prostor udruge službeni 2017

– Upute za prijavitelje

Upute za prijavitelje

-O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

O.1. Obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

-O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

O.2. Obrazac izjave o podmirenim obavezama

-O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

O.3. Obrazac izjave o partnerstvu

-O.4. Obrazac izjave o nekažnjavanju

O.4. Obrazac izjave o nekažjavanju

-O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

O.5. Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja

-O.6. Obrazac za ocjenu programa

O.6. Obrazac za ocjenu programa

-O.7. Obrazac ugovora

O.7. Obrazac ugovora

-O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

O.8. Obrazac izjave o prethodnom urednom korištenju općinskog prostora

-O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

O.9.obrazac Izjave o broju korisnika s kojima udruga radi

-O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

O.10. Obrazac Izjave o broju volontera

– Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine

Pravilnik o kriterijima-mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. siječnja 2017 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva
iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području razvoja i unapređenja civilnog društva da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu.
(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , klasa: 402-03/17-01/1, urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. godine.
(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 79.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata u iznosu od 28.000,00 kn pri čemu je :
-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge u iznosu od 31.000,00 kn pri čemu je :

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine u iznosu od 20.000,00 kn pri čemu je :

-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 20.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :
4.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata tri (3) potpore
4.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge četiri (4) potpore
4.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine jedna (1) potpora.

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 17. veljače 2017. godine.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Upute ponuditeljima

Upute ponuditeljima-civilno društvo

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac proračuna O 2

Obrazac proračuna-O2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac ugovora-O8

Obrazac ugovora-O8

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta-O11

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa projekta-O11

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 16. siječnja 2017 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i kulture da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu.

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , klasa: 402-03/17-01/1, urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. godine.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 75.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2017. godinu (A110901) u iznosu od 70.000,00 kn pri čemu je :

-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 50.000,00 kuna.
3.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2017. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti u iznosu od 5.000,00 kn pri čemu je:

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :
4.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2017. godinu (A110901) dvije (2) otpore
4.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2017. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti jedna (1) potpora
(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 16. veljače 2017. godine.

Cijeli tekst javnog natječaja sa popratnom dokumantacijom i obrascoma možete preuzeti na linkovima:

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Upute ponuditeljima

Upute prijaviteljima

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac proračuna O 2

Obrazac proračuna-O2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac ugovora-O8

Obrazac ugovora-O8

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta-O11

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa projekta-O11

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području općine Đulovac za 2017. godinu

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2016) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2017. GODINU

Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu tekst Javnog poziva sa obrascima možete preuzeti na linkovima:

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017.

Program razvoja poljoprivrede i poduzetništva 2017.

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni poziv program razvoja poduzetništva 2017.

Obrazac 1-Sufinanciranje troskova osiguranja 2017

Obrazac 1-Sufinanciranje troskova osiguranja 2017.

Obrazac 2-Tekuće pomoći poljoprivrednicima 2017

Obrazac 2-Tekuće pomoći poljoprivrednicima 2017.

Obrazac 3-Potpora za edukaciju i strucno osposobljavanje 2017

Obrazac 3-Potpora za edukaciju i strucno osposobljavanje 2017.

Obrazac Izj-1

Obrazac Izj-1

Obrazac Izj-2

Obrazac Izj-2

Obrazac Izj-3- poduzeća

Obrazac Izj-3- poduzeća

OBRAZAC-4-Potpore za otvaranje novih radnih mjesta novo zapošljavanje 2017.

OBRAZAC-4-Potpore za otvaranje novih radnih mjesta novo zapošljavanje 2017.

OBRAZAC-5-Potpore za otvaranje novih poduzeća

OBRAZAC-5-Potpore za otvaranje novih poduzeća

OBRAZAC-6 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-6 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-7 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-7 Potpore za poduzetnike

Obavijest objavi poziva za dostavu ponude za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu .

Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII ), sukladno Planu javne nabave Općine Đulovac za 2017. ,klasa: 400-06/16-02/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 15. prosinca 2016, Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu klasa:340-03/17-01/1, urbroj:2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. ,

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016. i 8/2016. -izmjene i dopune) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave te je sukladno navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
3. HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb
4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač,
5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 24
Evidencijski broj nabave: E-24-1/2017/BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 126.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2017. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linku:

1.Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

2. Poziv za dostavu ponuda

Natječajna dokumentacija-kameni materijal 2017.

3. Troškovnik-PDF

Troškovnik-kameni materijal 2017.

4. Troškovnik -Excel

Ponudbeni troškovnik-kameni materijal 2017.