3. izmjene i dopune javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018-I. izmjene i dopune i 13/2018-II. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3 , Urbroj:2111/05-01-19-01 od 11.02.2019.) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni  Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2-3/1, URBROJ: 2111/05-03-19-03, od 12.02. 2019. godine, objavljuje se

III. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVAmladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji  na području Općine Đulovac

 Cijeli tekst Izmjena Javnog poziva možete preuzeti na linku:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda  u postupku  jednostavne nabave   za pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019, klasa:351-02/19-01/5,urbroj:2111/05-03-19-03 od 07.02.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću


ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za   pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“  EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima nalaze se u privicima:Poziv na 13. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 13. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 11. veljače 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:30 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Đulovac
5. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đulovac
7. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza
8.1. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2018. godinu,
12. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac
13. Donošenje Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o popisu nerazvrstanih cesta
15. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
16. Pitanja i prijedloz

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini

Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine („Županijski glasnik“ broj 1/18.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 7/18. – Pročišćeni tekst ),župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini

 1. Korisnici kredita:

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.

 • Namjena i uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2019. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira dio ukupne kamate.

Uvjeti kreditiranja su sljedeći:

 1. kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura,
 2. najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
 3. najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
 4. kamatna stopa iznosi maksimalno 4,5% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
 5. Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% godišnje, fiksno,
 6. način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
 7. rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.
 • Zaključivanje ugovora o kreditu:

Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o odobrenim zahtjevima koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju.  Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu korisnik može sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.

 • Način i rokovi podnošenja zahtjeva:

Fizičke osobe podnose zahtjev za odobrenje kreditau Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije,Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz zahtjev fizičke osobe prilažu:

 1. Preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstavaAgencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
 2. Obostrana preslika osobne iskaznice,
 3. Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 4. Privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

Pravne osobe podnose zahtjev za odobrenje kredita isključivo u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, a uz zahtjev prilažusljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
  1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  1. Izjava o potpori male vrijednosti,

Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom zahtjev za kredit podnose na propisanom obrascu, a uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

 1. Popis poljoprivrednih gospodarstava s brojevima ugovora,
 2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
 3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Izjava o potpori male vrijednosti.

Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije,www.bbz.hr.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13).

U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine, br.  30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Javni poziv je otvoren do 24. svibnja 2019. godine.

 • Završne odredbe:

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.

Administrativnu i/ili terensku Kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za    poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2019. godinu, ev. br. nabave 27-EVM-JN/2019, klasa:310-02/19-01/2,urbroj:2111/05-03-19-03 od 21.01.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2019. godinu

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: 

k.č.br. 302/1 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1158 m² (0,1158 ha), tržišna cijena iznosi 2.663,40 kn 
k.č.br. 302/3 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1151 m² (0,1151 ha), tržišna cijena iznosi 2.647,30 kn 
k.č.br. 458/1 u k.o. Mali Bastaji, pašnjak, oranica površine 3392 m² (0,3392 ha), tržišna cijena iznosi 6.036,48 kn 
k.č.br. 468 u k.o. Mali Bastaji, livada površine 1572 m² (0,1572 ha), tržišna cijena iznosi 2.876,76 kn  

Cijeli tekst obavijesti možete preuzeti na linku :

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom sanacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake, ev. br. nabave I-20/EVM-2- JN/2019

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom sanacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake, ev. br. nabave I-20/EVM-2- JN/2019, klasa:351-02/19-01/4, urbroj:2111/05-03-19-03 od 22.01.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom sanacije za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cjepidlake, ev. br. nabave I-20/EVM-2- JN/2019

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti u prilogu:

II Izmjene i dopune javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018 i 13/2018-izmjene i dopune) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/3-1/2, URBROJ: 2111/05-03-18-03, od 01.10. 2018. godine, objavljuje se

II.IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

Tekst II. izmjene možete preuzeti na linku:

Poziv na informativne radionice projekta “Spona”

Riječ je o jednom u nizu europskih projekata koji su odobreni Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a koji sveukupno iznose 400 milijuna kuna. Projekt „Spona“ vrijedan je 1.394.258,71 kuna, bespovratnih sredstava, financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., iz Europskog socijalnog fonda, natječaja „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Bjelovarsko-bilogorska županija, nositelj projekta „Spona“, i partneri projekta Udruga invalida Bjelovar, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva i Udruga Lovari Romska kuća pozivaju Vas na informativnu radionicu dana:
21. siječnja 2019. (ponedjeljak) Dom kulture, Ivana Mažuranića 6, BJELOVAR, s početkom u 10.00 sati
23. siječnja 2019. (srijeda) Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Petra Preradovića 26, DARUVAR s početkom u 10.00 sati
25. siječnja 2019. (petak) Matica umirovljenika Čazma, Ulica kralja Tomislava 10a, ČAZMA, s početkom u 10.00 sati
29. siječnja 2019. (utorak) NK Garić Garešnica, Petra Svačića 11f, GAREŠNICA, s početkom u 10.00 sati
31. siječnja 2019. (četvrtak) CIK dr. Franjo Tuđman, Ivana N. Jemeršića 1, GRUBIŠNO POLJE, s početkom u 10.00 sati

Projekt „Spona“ (UP.02.1.1.06.0032) pruža potporu dugotrajno nezaposlenim i marginaliziranim skupinama kroz edukacije i radionice kako bi se smanjio rizik od socijalne isključenosti.

Ovim putem pozivamo dugotrajno nezaposlene osobe da nam se pridruže na informativnim radionicama kako bi saznali o mogućnosti besplatne prekvalifikacije za željeno zanimanje koje se po završetku upisuje u E-radnu knjižicu.
Za dodatne informacije obratite se Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport, višoj stručnoj suradnici Uni Bosanac, telefon 043/221-938 ili na e-mail adresu una.bosanac@bbz.hr

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu, ev. br. nabave 29-EVM-JN/2019, klasa:340-03/19-01/4,urbroj:2111/05-03-19-03 od 11.01.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba – kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima