Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na sanaciji klizišta nužnih za završetak ugovorenih radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste Đulovac – Stara Krivaja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na sanaciji klizišta nužnih za završetak ugovorenih radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev.br. nabave E-10-2/2017-JN, klasa: 340-09/17-03-4, urbroj:2111/05-03-17-03 od 18.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću:

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na sanaciji klizišta nužnih za završetak ugovorenih radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev.br. nabave E-10-2/2017-JN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na sanaciji klizišta nužnih za završetak ugovorenih radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136), ev.br. nabave E-10-2/2017-JN

Icon
Odluka o sanaciji klizišta Krivaja

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda klizište cesta Krivaja

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda klizište Krivaja

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju društvenog doma u Velikim Bastajima

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., klasa: 406-09/17-01/6 urbroj:2111-05-03-17-03 od 07.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., ev. br. nabave E-15-1/2017-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcija društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1., ev. br. nabave E-15-1/2017-BN

Icon
Odluka o odabiru ponuditelja Sarturis dokumentacija mjera 7.4.

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Na temelju članka 3. Zaključka Općinskog vijeća o načinu korištenja nekretnine označene kao k.č.br. u k.o. 949/1, 950/1 i 951/1 Mali Bastaji i poduzimanju daljnjih aktivnosti oko ulaganja u Poduzetničku zonu «Maslenjača», Klasa:302-01/16-01-1, urbroj: 2111/05-01-16-01 od 24. lipnja 2016. Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V  za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Tekst javnog poziva sa popratnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima:

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Icon
JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Obrazac anketnog listića

Icon
Obrazac iskaza interesa

odluka o darovanju nekretnine

Icon
Odluka o darovanju PZ Maslenjača

Ugovor o darovanju nekretnine

Icon
Ugovor o darivanju Pz Maslenjača

PZ Maslenjača arkod prikaz

Icon
PZ Maslenjača-arkod prikaz

PZ Maslenjača obuhvat zone

Icon
Zona Maslenjača obuhvat

Objava obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenjem radova na izgradnji nogostupa u naselju Đulovac , I. faza (pripremni i zemljani radovi sa dobavom i postavljanjem rubnjak bez asfaltnih radova), ev.br. nabave E-12/2017-JN ,klasa: 340-09/17-02/4-1, urbroj:2111/05-03-17-03 od 04.04..2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji nogostupa u naselju Đulovac , I. faza (pripremni i zemljani radovi sa dobavom i postavljanjem rubnjak bez asfaltnih radova), ev.br. nabave E-12/2017-JN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji nogostupa u naselju Đulovac , I. faza (pripremni i zemljani radovi sa dobavom i postavljanjem rubnjak bez asfaltnih radova), ev.br. nabave E-12/2017-JN

Icon
Odluka o odabiru ponuditelja Šilar d.o.o. nogostup u Đulovcu I. faza

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda izgradnja nogostupa Đulovac

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nogostup Đulovac

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te točci 15. Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za pružanje usluga pripreme i izrade natječajne dokumentacije za prijavu projekta rekonstrukcije društvenog doma u Velikim Bastajima za natječaj iz programa ruralnog razvoja mjera 7.4.1. Klasa: 406-09/17-01/2, urbroj:2111-05-03-17-03 od 27.03.2017., Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluku možete preuzeti na linku:
Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Icon
Odluka o poništenju jednostavne nabave-usluge pripreme i prijava projekata na mjera 7.4

Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te točci 15. Poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na izgradnji nogostupa u naselju Đulovac klasa: 340-09/17-02/2 urbroj:2111-05-03-17-03 od 13.03.2017. . ev.br.E-12/2017-JN, Općinski načelnik donosi slijedeću

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluku možete preuzeti na linku:

Icon
Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2016 ), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), čl. VII. Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama (Klasa:372-05/17-01/01 , Urbroj: 2111-05-03-17-03 od 23.01.2017. godine. a na prijedlog Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa, projekata udruga iz proračuna Općine Đulovac te utvrđivanje prijedloga liste prvenstva za dodjelu općinskog prostora na korištenje , klasa:372-05/17-02/01, urbroj:2111-5-05-17-05 od 15.03.2017., općinski načelnik donosi

O D L U K U o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Tekst odluke možete preuzeti na linku:
-Odluka o dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Icon
Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2017. godinu, načelnik Općine Đulovac objavljuje

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Tekst odluke sa prilozima možete preuzeti na poveznicama:

– Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

– Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu

Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2017. godinu

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2017. godinu, načelnik Općine Đulovac objavljuje

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Tekst odluke sa prilozima možete preuzeti na poveznicama:

– Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

Icon
Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2017. godinu i visini financijske potpore

-Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017.

Icon
Prijedlog liste prvenstva za za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017.

 

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 20. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 25. ožujka (subota) 2017. s početkom u 11.00 sati
Sjednica će se održati u prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma u Koreničanima

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

Icon
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2. Odluka i izmjeni dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Icon
Odluka i izmjeni dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

3. Donošenje Odluke raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g.

Icon
Donošenje Odluke raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2017. g

4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

Icon
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa

5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

Icon
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2017. godinu

Icon
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu Općine Đulovac za 2017. godinu

7. Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Đulovac u 2017. godini

Icon
Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Đulovac u 2017. godini

8. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

Icon
Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2017.godini.

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.do 31.12.2016. godine,

Icon
Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 01.01.2016.do 31.12.2016. godine

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016. godini,

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016. godini

13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2016. godinu,

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2016. godinu

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2016.godini.

Icon
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Đulovac u 2016.godini

15. Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini

Icon
Usvajanje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini

16. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu,

Icon
Razmatranje i usvajanje Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

17. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

Icon
Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

18. Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2017. godinu

Icon
Razmatranje i usvajanje Smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja Općine Đulovac za 2017. godinu

19. Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

Icon
Razmatranje i usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Đulovac za 2016. godinu

20. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2016. godinu

Icon
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza za 2016. godinu

21. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac

Icon
Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac

22. Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Đulovac i VZO-Đulovac za 2016. godinu

Icon
Donošenje Odluke o Izvješća o financijskom poslovanju DVD-a Đulovac i VZO-Đulovac za 2016. godinu

23. Donošenje Odluke usvajanju o Plana zaštite od požara na području Općine Đulovac

Icon
Plan zaštite od požara općine Đulovac

24. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Đulovac za radoblje 2017.-2019.

Icon
Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog plana razvoja Općine Đulovac za radoblje 2017.-2019.

25. Informacija o Analizi metodologije donošenja usvojenog Proračuna Općine Đulovac za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu dostavljenoj od strane Ministarstva financija

Icon
Informacija o Analizi metodologije donošenja usvojenog Proračuna Općine Đulovac za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu dostavljenoj od strane Ministarstva financija

26. Usvajanje ispravka Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu,

Icon
Usvajanje ispravka Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

27. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine trafostanice 10/0,4 kV, 630 (1000) kVA „POGON GOD“ na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-120098-00110106 između HEP-ODS i Općine Đulovac, klasa: 400-06/ 16-01/1, urbroj:2111-05-01-16-01 od 31.03.2016.

Icon
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ

28. Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ u svrhu priključenja građevine trafostanice 10/0,4 kV, 630 (1000) kVA „POGON GOD“ na distributivnu elektroenergetsku mrežu sukladno Ugovoru o priključenju broj: 400702-130553-00110209 između HEP-ODS i Općine Đulovac,

Icon
Donošenje Odluke o plaćanju troškova priključenja HEP-ODS Elektra Križ

29. Razno

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.