Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018. godinu, klasa:402-03/19-02-1-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 13.03.2019. , načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Obavijest zakupcima o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta

Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Đulovac kojima su Ugovori o zakupu i Ugovori o privremenom korištenju istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da mogu podnijeti zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednoga zemljišta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1.       a) presliku osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili presliku odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslika iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,

2.       b) presliku isteklog ugovora o zakupu ili ugovora o privremenom korištenju,

3.       c) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac  da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o privremenom korištenju i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

4.       d) potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja,

5.       e) izjavu o podmirenim svim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Zakupci su dužni prilikom podnošenja zahtjeva podmiriti sve financijske obveze po pitanju zakupa.

Ova obavijest se odnosi na one zakupce koji nisu podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Dokumentacija:

 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka __. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII i 4/XIII – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 13. sjednici održanoj 11. veljače 2019. donijelo je

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Odlukom pokreće se izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 05/04, 3/VIII – I. izmjene i dopune, 1/XI – II. izmjene i dopune i 6/XII – III. izmjene i dopune; u daljnjem tekstu: Plan).

Planom je obuhvaćeno područje Općine Đulovac utvrđeno člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).

Planom će se sagledati i kvantificirati demografski, gospodarski, socijalni i drugi pokazatelji te predložiti organizacijski obrasci kojima će se, u segmentima u kojima je to moguće i opravdano, nastojati unaprijediti nezavidno postojeće stanje u prostoru opisano u prethodnoj točci.

Uz ovaj pokušaj rješavanja ozbiljnih i suštinskih problema s kojima se Općina, jednako kao i šira regija a i Hrvatska u cjelini sve izrazitije suočavaju a koji mogu eskalirati u ozbiljnu društvenu i demografsku krizu, ovim izmjenama će se Plan uskladitit s nizom zakona i podzakonskih akata koji su stupili na snagu nakon donošenja III. izmjena i dopuna PPUO 2013. godine.

Planom će se izvršiti i manje izmjene granica građevnih područja i manje izmjene u tehničkim rješenjima planiranih infrastrukturnih mreža i sustava, koje uključuju sljedeće:

Granice građevinskog područja naselja namjeravaju se mijenjati, između ostalog, u naseljima Đulovac i Dobra Kuća, a granice građevinskog područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja namjeravaju se mijenjati u naselju Maslenjača.

U naselju Đulovac dio građevinskog područja naselja koji je važećim planom određen kao zaštitno zelenilo namjerava se prenamijeniti u građevinsko područje stambene i mješovite namjene. Površina namjeravane promjene namjene iznosi oko 2,5 ha. Ova se površina nalazi u naselju i nije u obuhvatu područja ekološke mreže.

U naselju Dobra Kuća namjerava se proširiti građevinsko područje radi uključivanja čestica na kojima je izgrađen stari mlin koji se planira urediti u turističke i ugostiteljske svrhe, a uz njega je planirano uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 1,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližeg područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja udaljena je oko 2,5 km.

U naselju Maslenjača namjerava se proširiti građevinsko područje izdvojene gospodarske namjene izvan naselja. Površina se nalazi uz postojeće površine gospodarske namjene koje su manjim dijelom izgrađene. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 10,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližih područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja i POP HR1000010 Poilovlje s ribnjacima udaljena je oko 1,0 km.

Planom se namjerava izmijeniti tehnička rješenja infrastrukturnih sustava te između ostalog i rješenje sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Đulovac. Rješenjem u važećem planu pročistač otpadnih voda smješten je između naselja Đulovac i Katinac, a pročišćene otpadne vode ispuštaju se u vodotok Rijeka. Detaljnom analizom sustava utvrđeno je da je isti može racionalizirati odnosno izvesti bez tlačnih cjevovoda i crpnih stanica, ali takvo rješenje zahtijeva premještaj uređaja u naselje Đulovac, uz vodotok Krivaja.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) Općina Đulovac, pri donošenju Odluke, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 30.01.2019. godine te završava zaključno s danom 07.02.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluku o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI ili putem Obrasca za sudjelovanje koji možete poslati na e-mail adresu opcina.djulovac@gmail.com

Savjetovanje je otvoreno do: 05.04.2019.


Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“ EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda  u postupku  jednostavne nabave   za pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019, klasa:351-02/19-01/5,urbroj:2111/05-03-19-03 od 07.02.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“  EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Tekst Ispravka Odluke sa pripadajućim zapisnicima nalaze se u privicima:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 980/15 u k.o. Cjepidlake, voćnjak površine 3237 m² (0,3237 ha), tržišna cijena iznosi 6.020,82 kn


Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Na temelju članka 3. Odluke  o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu  naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac,  Klasa:550-02/19-02/2,  Urbroj:2111/05-03-19-03 od 11.02.2019.  općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti na linkovima:


3. izmjene i dopune javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/2018 , 10/2018-I. izmjene i dopune i 13/2018-II. izmjene i dopune i klasa: 370-03/18-01/2-3 , Urbroj:2111/05-01-19-01 od 11.02.2019.) i Odluke Općinskog načelnika o izmjeni i dopuni  Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Đulovac, KLASA: 370-03/18-01/2-3/1, URBROJ: 2111/05-03-19-03, od 12.02. 2019. godine, objavljuje se

III. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVAmladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji  na području Općine Đulovac

 Cijeli tekst Izmjena Javnog poziva možete preuzeti na linku:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda  u postupku  jednostavne nabave   za pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019, klasa:351-02/19-01/5,urbroj:2111/05-03-19-03 od 07.02.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću


ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za   pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“  EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima nalaze se u privicima:Poziv na 13. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 13. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 11. veljače 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:30 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 12.sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Đulovac
5. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi
6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Đulovac
7. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom popisu financijske imovine, potraživanja i obaveza
8.1. Donošenje Odluke o postupanju s dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima Općine Đulovac
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu za 2018. godinu,
12. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac
13. Donošenje Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o popisu nerazvrstanih cesta
15. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
16. Pitanja i prijedloz

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini

Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine („Županijski glasnik“ broj 1/18.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 7/18. – Pročišćeni tekst ),župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2019. godini

 1. Korisnici kredita:

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.

 • Namjena i uvjeti kreditiranja:

Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2019. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira dio ukupne kamate.

Uvjeti kreditiranja su sljedeći:

 1. kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura,
 2. najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
 3. najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
 4. kamatna stopa iznosi maksimalno 4,5% godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
 5. Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% godišnje, fiksno,
 6. način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
 7. rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.
 • Zaključivanje ugovora o kreditu:

Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o odobrenim zahtjevima koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju.  Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu korisnik može sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.

 • Način i rokovi podnošenja zahtjeva:

Fizičke osobe podnose zahtjev za odobrenje kreditau Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije,Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz zahtjev fizičke osobe prilažu:

 1. Preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstavaAgencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
 2. Obostrana preslika osobne iskaznice,
 3. Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
 4. Privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

Pravne osobe podnose zahtjev za odobrenje kredita isključivo u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, a uz zahtjev prilažusljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
  1. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  1. Izjava o potpori male vrijednosti,

Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom zahtjev za kredit podnose na propisanom obrascu, a uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

 1. Popis poljoprivrednih gospodarstava s brojevima ugovora,
 2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
 3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
 4. Izjava o potpori male vrijednosti.

Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije,www.bbz.hr.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13).

U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine, br.  30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

Javni poziv je otvoren do 24. svibnja 2019. godine.

 • Završne odredbe:

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.

Administrativnu i/ili terensku Kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za    poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.