Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN klasa:404-03/19-01/4,urbroj:2111-05-03-19-03 od 12.07.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na :

Icon

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji otvorenog sportskog igrališta u naselju Batinjani, E-7-EMV/2019-JN

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda-igralište Batinjani

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda-igralište Batinjani

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15 i 123/17) i članka 50. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac“) ,članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku javne nabave jednostavne vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac E-8-EMV/2019-JN klasa: 404-03/19-02/3 , urbroj:2111-05-03-19-03 od 11.06.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu na k.č.br.220 i 221/1 k.o. Đulovac

Cijeli tekst odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji javne zgrade i sportskog terena nogometnog kluba „Tomislav“ u Đulovcu

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Obavijest o prestanku zaprimanja papirnatih i skeniranih računa te prihvatu isključivo eRačuna

Obavještavamo Vas da je Općina Đulovac obveznik provođenja javne nabave.

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine Općina Đulovac više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila.

Napominjemo kako je Općina Đulovac sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanje računa.

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) načelnik Općine Đulovac objavljuje javnu raspravu o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Tekst poziva, prijedlog izmjena i dopuna 4. izmjena i dopuna PPUOĐ možete preuzeti na linkovima:

Icon

IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Icon

Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Radionice za dugotrajno nezaposlene

Bjelovarsko-bilogorska županija sa partnerima provodi radionice projekta „Spona“ u svim gradovima županije.

Projekt je sufinanciran iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Cilj Projekta je jačanje ključnih kompetencija za zapošljavanje i razvoj mekih vještina kod dugotrajno nezaposlenih osoba i pripadnika marginaliziranih skupina na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljna skupina su 80 dugotrajno nezaposlenih osoba od kojih najmanje 5 će biti pripadnici romske nacionalne manjine i najmanje 20 osoba s invaliditetom.

Besplatne radionice će voditi konzultant Zrinski Pelajić iz ‎Illyricum consulting Ltd. a putni trošakovi sudionika će biti podmireni.

Icon

Poziv za radionice za dugotrajno nezaposlene

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac

U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac.

Icon

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 14. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 06. svibnja 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika Ivana Šilar u mirovanje.

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva i prihvaćanju Izjave izabranog vijećnika Ivana Šilar o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac Petra Pejčina

3. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća

4. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2018.

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije (Odbora) za proračun i financije

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Patar Deligegić

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Zlatko Zeman

10. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali

Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. LRS „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (OZNAKA NATJEČAJA: PRM-1/2019) za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“, zavisno od organizacijskog oblika.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.126.875,75 HRK.

Najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE NA MREŽNOJ STRANICI LAG-a- opcija NATJEČAJI – mjera 1.1.1. LRS.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 30.05.2019., a najkasnije do 03.07.2019.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se tri radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:

14.05.2019. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 14:00

16.05.2019. (četvrtak), Daruvar, gradska vijećnica, u 17:00

28.05.2019.(utorak),Đulovac, općinska vijećnica, u 17:00

Icon

Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS-dokumentacija

Zbirna lista kandidata za izbore vijeća nacionalnih manjina

U privitku možete preuzeti Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Đulovac

 

Icon

Zbirna lista kandidata za izbore vijeća nacionalnih manjina

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/19-01/2, Urbroj: 2111/05-03-19-03 od 25.ožujka 2019, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim Zapisnikom o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac možete preuzeti na linkovima:

Icon

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Icon

Zapisnik o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac