Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 17. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. prosinca 2019. ( ponedjeljak ) s početkom u 13:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Đulovcu, Đurina 132.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu i izmjene i dopune Plana razvojnih programa,

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

3. a. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini u općini Đulovac,

3.b. Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju , sportu za 2019. godinu

3.c.Donošenje Odluke o I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2019. godini

3.d. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2019. godini

4. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2021.-2022.g. i Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2020.-2022.g.

5. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2020.g.

6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.a. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

6.b. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2020.g.

6.c. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu, civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Đulovac za 2020. godinu

6.d. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2020.g.

6.e. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g.

6.f. Donošenje Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa , zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac u 2020. godini

7. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2020. godinu,

8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Đulovac za 2020. g.

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac u 2020. godini

11. Donošenje Odluke o odobravanju zamjene zemljišta za Društvenog doma u Velikim Bastajima

12. Donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Đulovac

13. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon

Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Općina Đulovac predstavlja vam Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Ukupni prihodi proračuna Općine Đulovac ovim proračunom planirani su na razini od 24.419.600,00 kn, koliko iznose i planirani rashodi.
Priprema proračuna Općine Đulovac započela je nakon donošenja Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje i primljenih Uputa Ministarstva financija.
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2020 – 2022. godine daje se na javnu raspravu.

U ovoj godini Općina Đulovac je provela postupak jednostavne nabave za pružanjem usluge nabave dugoročnog novčanog kredita u kunama uz valutnu klauzulu u Eurima te je trenutno u postupku pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za kreditno zaduženje od Hrvatske poštanske banke u iznosu od 2.000.000,00 kn za sufinanciranje projekata modernizacije nerazvrstanih cesta i rekonstrukcije i proširenja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska

U prihodovnoj strani posebnu pažnju ćemo posvetiti povlačenju sredstava iz fondova, kako državnih tako i sredstava iz EU.
Fokus u 2020. godini bit će nam projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture .Tijekom 2020. godine pripremat će se novi projekti energetske obnove općinske zgrade , projekt izgradnje nove općinske zgrade polivalentne namjene, te projekt izgradnje nove zgrade dječjeg vrtića Sunce.

Novi naglasak stavljen je na razvoj općine i gospodarstvo, pa su i dalje osigurana sredstva za poticanje poduzetništva i poljoprivrede .
Nacrt proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Općine kao jedinice lokalne samouprave. Nastojali smo pri tome u dobroj mjeri održati u proračunu programe koji doprinose kvaliteti života stanovnika naše Općine.

U nacrtu proračuna za 2020. godinu vidljivi su svi programi, projekti i aktivnosti koje će Općina Đulovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja istih.
Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost. Isto vrijedi ukoliko se prijedlog odnosi na povećanje planiranog iznosa za već postojeći projekt ili aktivnost.

Uz prijedlog nove ili povećane vrijednosti projekta ili aktivnosti, prijedlog mora sadržavati i izvor financiranja povećanja planiranog iznosa u Proračunu, odnosno prijedlog koje rashode iz nacrta proračuna smanjiti kako bi se mogao financirati predloženi zahtjev. Bez tog elementa prijedlog izmjena proračunskih rashoda neće biti moguće usvojiti. Javna rasprava otvorena je do 02. prosinca 2019. godine.
Do tog datuma najkasnije do 9,00 sati trebaju u pisarnici Općine biti zaprimljeni svi prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Jedinstveni upravni odjel. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Đulovac za 2020. godinu u prilogu dajemo predložak odnosno obrazac koji sadrži bitne elemente svakog prijedloga ili primjedbe na proračun. Obrazac nije obvezan za korištenje, te se prijedlog može dostaviti i u drugačijoj formi.

Još jednom vas pozivamo da svojim konstruktivnim prijedlozima pridonesete kvaliteti proračuna Općine Đulovac, a sve s ciljem da se u narednoj godini ostvari što više željenih programa, projekata i aktivnosti u korist svih stanovnika naše Općine.
Očitovanja zainteresirane javnosti možete uputiti na adresu Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac ili na e-mail adresu opcina.djulovac@gmail.com putem obrasca za savjetovanje ili upisati svoje primjedbe ili komentare na dolje za to predviđeno mjesto pod “KOMENTARI”

Icon

Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

Icon

Službeni prijedlog proračuna za 2020. godinu

Icon

Obrazac prijedloga-primjedbi na proračun 2020.

Natječaj za provedbu tipa operacije “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.1.2. Lokalne razvojne strategije ” Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

OZNAKA NATJEČAJA: PMG-2/2019

za područje  gradova: Grubišno Polje Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 677.196,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu: 111.124,50 HRK (15.000 EUR) koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE NA MREŽNOJ STRANICI LAG-a- opcija  NATJEČAJI – mjera 1.1.2. LRS.DRUGI NATJEČAJ

ili u nastavku ove objave

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom

od 18.11.2019., a najkasnije do 23.12.2019.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se dvije  radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:

05.11.2019. (utorak), Daruvar, gradska vijećnica, u 17:00

16.11.2019.(subota),Grubišno Polje, za vrijeme održavanja Sajma sira , Osnovna škola I.N.Jemeršića u 14:00

Za dolazak na radionicu nije se potrebno  unaprijed najaviti!

DOKUMENTI  NATJEČAJA

Natječaj za tip operacije  1.1.1.Lokalne razvojne strategije sukladan mjeri 6.3.1.Programa ruralnog razvoja

Obrasci koji su sastavni dio Natječaja:

Obrazac A –  Prijavni obrazac

Obrazac B –  Poslovni plan (opisni – Word dio )

Obrazac B –  Poslovni plan ( tablični – Excel dio)

Obrazac C –  Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D –  Izjava o radnom iskustvu

Obrazac E  –  Kriteriji odabira

Obrazac F  –  EVPG kalkulator

Prilozi koji su sastavni dio Natječaja:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III.Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV.Popis naselja LAG-a „Bilogora-Papuk“

Prilog  V. Pravilnik o procjeni, odabiru i vrednovanju projekata LAG-a „Bilogora-Papuk“

INFO EURO – link – http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik Općine Đulovac“ 1/XII i 11/17 -izmjene i dopune) Općinski načelnik , dana 18. listopada 2019. objavljuje

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovacu akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj je otvoren je od 18.10.2019. godine do zaključno 15.11.2019. godine. Tekst natječaja i obrazac zamolbe za stipendiju možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Icon

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2019./2020.

Icon

Obrazac zamolbe za dodjelu stipendije

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 , 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/17), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br.12-EVM/2019-JN klasa: 340-01/19-02/4, urbroj:2111-05-03-19-03 od 17.09.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac (od ŽC3301)-Ev.br. 12-EVM/2019-JN

U prilogu:

Icon

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na modernizaciji nerazvrstane ceste Potočani prema naselju Katinac

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda Ev.br. 12-EVM/2019-JN

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda - Ev.br. 12-EVM/2019-JN

Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 16. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 23. rujna 2019. (ponedjeljak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prihvaćanju ponude za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu

6. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Icon

Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac-radni materijali

 

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu

Dana 04.09.2019. godine je potpisan ugovor za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu u vrijednosti od 7.110.032,25 kn sa PDV-om .
Radove će izvoditi Zajednica ponuditelja: Elmo d.o.o., Ignjatička 10, 43290 Grubišno Polje, OIB: 26548259188 i Poljoprivredna zadruga Skočaj, Bana Josipa Jelačića 6, 43532, Đulovac, OIB: 88945219889
Projekt se financira iz podmjere 7.4. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. ” Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

-rast i razvoj poduzetništva
-tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
-uravnotežen regionalni razvoj.

Više o Programu dostupno na poveznici:

https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-i-obrta-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina-za-2019

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) ) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 4/XIII – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Općine Đulovac i 2/1018 – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine Đulovac objavljuje pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac obuhvaća:
• Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac
broj 05/04)
• Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/VIII)
• Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 1/XI)
• Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 6/XII)
• Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 5/19)
IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Đulovac zamjenjeni su svi kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja Općine Đulovac, slijedom čega je Pročišćeni Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Đulovac sadržan u elaboratu „IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac“ kojega je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Đulovac objavit će se u
„Službenom glasniku općine Đulovac“.

Icon

IV. izmjene i dopune PPUO Đulovac

Icon

Odluka o IV. izmjenama i dopunama odluke o donošenju PPUO Đulovac

Icon

Pročišćeni tekst PPUO Đulovac

Poziv na 15. sjednicu OV

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 15. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 2. kolovoza 2019. (petak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o usvajanju IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (zbog veličine datoteke nismo u mogućnosti Plan dostaviti e-mailom isti je dostupan u JUO Općine Đulovac te na web stranici : www.djulovac.hr )

3. Donošenje Odluke o objavi pročišćenog tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

4. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac

5. Donošenje Odluke o prestanku važenja dosadašnje Odluke o osnivanju postrojbe CZ Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Đulovac

7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

8. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019.

10. Ispravak Odluke o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

11. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đulovac

12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi (Odluka o visini naknade za ostvarivanje prava na troškove stanovanja)

13. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju ravnateljice DV Sunce

14. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku o izboru ponuditelja za izvođenjem radova na izgradnji zgrade DV Sunce u Đulovcu,

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Icon

15. sjednica OV-radni materijali

Icon

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac