Radionice za dugotrajno nezaposlene

Bjelovarsko-bilogorska županija sa partnerima provodi radionice projekta „Spona“ u svim gradovima županije.

Projekt je sufinanciran iz Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Cilj Projekta je jačanje ključnih kompetencija za zapošljavanje i razvoj mekih vještina kod dugotrajno nezaposlenih osoba i pripadnika marginaliziranih skupina na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ciljna skupina su 80 dugotrajno nezaposlenih osoba od kojih najmanje 5 će biti pripadnici romske nacionalne manjine i najmanje 20 osoba s invaliditetom.

Besplatne radionice će voditi konzultant Zrinski Pelajić iz ‎Illyricum consulting Ltd. a putni trošakovi sudionika će biti podmireni.

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac

U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac.

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 14. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 06. svibnja 2019. (PONEDJELJAK ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata vijećnika Ivana Šilar u mirovanje.

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva i prihvaćanju Izjave izabranog vijećnika Ivana Šilar o stavljanju mandata u mirovanje i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac Petra Pejčina

3. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća

4. Donošenje Odluke o usvajanu Godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Đulovac za 2018.

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije (Odbora) za proračun i financije

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Đulovac

8. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Patar Deligegić

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe Općine Đulovac-Zlatko Zeman

10. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. LRS

Lokalna akcijska grupa „Bilogora-Papuk“ objavljuje NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.1.1. LRS „ Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (OZNAKA NATJEČAJA: PRM-1/2019) za područje gradova: Grubišno Polje i Daruvar te općina: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Bilogora-Papuk“, zavisno od organizacijskog oblika.

Obuhvat područja LAG-a Bilogora-Papuk:

Gradovi: Grubišno Polje i Daruvar i općine: Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom natječaju: 1.126.875,75 HRK.

Najniža vrijednost javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA PREUZIMA SE NA MREŽNOJ STRANICI LAG-a- opcija NATJEČAJI – mjera 1.1.1. LRS.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 30.05.2019., a najkasnije do 03.07.2019.

Za zainteresirane prijavitelje održat će se tri radionice na kojima će se prisutnima pojasniti uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave na LAG natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja:

14.05.2019. (utorak), Grubišno Polje, gradska vijećnica, u 14:00

16.05.2019. (četvrtak), Daruvar, gradska vijećnica, u 17:00

28.05.2019.(utorak),Đulovac, općinska vijećnica, u 17:00

Zbirna lista kandidata za izbore vijeća nacionalnih manjina

U privitku možete preuzeti Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Đulovac

 

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11), članka 50. st. 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 21. stavak 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac(„Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2019), te Zapisnika o postupku javnog otvaranja ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac Klasa: 943-01/19-01/2, Urbroj: 2111/05-03-19-03 od 25.ožujka 2019, godine, Općinski načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim Zapisnikom o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac možete preuzeti na linkovima:

Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina-obavijest

Obavještavaju se sudionici u izbornom procesu da će, radi predaje kandidacijskih lista/kandidatura, mogućnosti ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature, kao i mogućnosti pravodobnog dobivanja svih informacija koje su im potrebne vezano za sudjelovanje na izborima, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac dežurati kako slijedi:

– 4. i 5. travnja te 8., 9., 10., 11., i 12 travnja 2019. od 09:00 do 15:00 sati

– 6. i 7. travnja 2019. – od 10:00 do 14:00 sati

– 13. i 14. travnja 2019. – od 09:00 do 20:00 sati

– 15. travnja 2019. – od 09:00 do 24:00 sata

Tekst obavijesti možete preuzeti na linku:

Zaključak o očevidu i usmenoj raspravi na licu mjesta na nekretnini

Na temelju članka 54. stavka 1. i 4., te članka 68. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.) u predmetu nadzora komunalnog redara temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13.) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, Komunalni redar donosi sljedeći

ZAKLJUČAK o očevidu i usmenoj raspravi na licu mjesta na nekretnini na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac na adresi Bana Josipa Jelačića 1 u Đulovcu,, radi utvrđivanja obveza vlasnika nekretnine da poduzme radnje sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13).

Očevid i usmena rasprava će se održati 11. travnja 2019. godine u 09,00 sati.

Cijeli tekst Zaključka dostupan je na linku:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. 146/08.,38/09 i 153/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/19-01/1, ur.broj:2111/05-03-19-03 od 28.02.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Javni natječaj je objavljen u tjedniku ” 043 Bjelovarski tjednik” dana 14. ožujka 2019. , na oglasnoj ploči Općine Đulovac te na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

Rok za dostavu ponuda za usmeno javno nadmetanje je osam (8) dana od dana objave natječaja u tjedniku “043 Bjelovarski tjednik“ zaključno do 22. ožujka 2019. do 12.00 sati.

Postupak usmenog javnog nadmetanjem održat će se u Općini Đulovac, (ured načelnika) dana 25. ožujka 2019. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općina Đulovac, Đurina132.

Tekst javnog natječaja sa obrascem prijave možete preuzeti na linkovima:

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   te Prijedloga liste prvenstva  Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac  za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu,, 402-03/19-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 14.03.2019 načelnik Općine Đulovac  donosi

O D L U K U o  odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogom Povjerenstva za ocijenu projekata udruga možete preuzeti na linkovima: