Izbori vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina-obavijest

Obavještavaju se sudionici u izbornom procesu da će, radi predaje kandidacijskih lista/kandidatura, mogućnosti ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature, kao i mogućnosti pravodobnog dobivanja svih informacija koje su im potrebne vezano za sudjelovanje na izborima, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac dežurati kako slijedi:

– 4. i 5. travnja te 8., 9., 10., 11., i 12 travnja 2019. od 09:00 do 15:00 sati

– 6. i 7. travnja 2019. – od 10:00 do 14:00 sati

– 13. i 14. travnja 2019. – od 09:00 do 20:00 sati

– 15. travnja 2019. – od 09:00 do 24:00 sata

Tekst obavijesti možete preuzeti na linku:

Zaključak o očevidu i usmenoj raspravi na licu mjesta na nekretnini

Na temelju članka 54. stavka 1. i 4., te članka 68. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09.) u predmetu nadzora komunalnog redara temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13.) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, Komunalni redar donosi sljedeći

ZAKLJUČAK o očevidu i usmenoj raspravi na licu mjesta na nekretnini na k.č.br. 221/4 k.o. Đulovac na adresi Bana Josipa Jelačića 1 u Đulovcu,, radi utvrđivanja obveza vlasnika nekretnine da poduzme radnje sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13).

Očevid i usmena rasprava će se održati 11. travnja 2019. godine u 09,00 sati.

Cijeli tekst Zaključka dostupan je na linku:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. 146/08.,38/09 i 153/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII i 2/2018 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/19-01/1, ur.broj:2111/05-03-19-03 od 28.02.2019., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem

Javni natječaj je objavljen u tjedniku ” 043 Bjelovarski tjednik” dana 14. ožujka 2019. , na oglasnoj ploči Općine Đulovac te na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

Rok za dostavu ponuda za usmeno javno nadmetanje je osam (8) dana od dana objave natječaja u tjedniku “043 Bjelovarski tjednik“ zaključno do 22. ožujka 2019. do 12.00 sati.

Postupak usmenog javnog nadmetanjem održat će se u Općini Đulovac, (ured načelnika) dana 25. ožujka 2019. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općina Đulovac, Đurina132.

Tekst javnog natječaja sa obrascem prijave možete preuzeti na linkovima:

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),   te Prijedloga liste prvenstva  Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac  za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu,, 402-03/19-01/2-2-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 14.03.2019 načelnik Općine Đulovac  donosi

O D L U K U o  odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogom Povjerenstva za ocijenu projekata udruga možete preuzeti na linkovima:

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi za 2018. godinu, klasa:402-03/19-02-1-1, urbroj:2111/05-03-19-03 od 13.03.2019. , načelnik Općine Đulovac donosi

O D L U K U o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2019. godinu i visini financijske potpore

Cijeli tekst Odluke sa Prijedlogo Povjerenstva za ocijenu projakata udruga možete preuzeti na linkovima:

Obavijest zakupcima o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta

Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Đulovac kojima su Ugovori o zakupu i Ugovori o privremenom korištenju istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da mogu podnijeti zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednoga zemljišta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

1.       a) presliku osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili presliku odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslika iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,

2.       b) presliku isteklog ugovora o zakupu ili ugovora o privremenom korištenju,

3.       c) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac  da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o privremenom korištenju i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

4.       d) potvrdu Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja,

5.       e) izjavu o podmirenim svim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Zakupci su dužni prilikom podnošenja zahtjeva podmiriti sve financijske obveze po pitanju zakupa.

Ova obavijest se odnosi na one zakupce koji nisu podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Dokumentacija:

 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka __. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII i 4/XIII – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 13. sjednici održanoj 11. veljače 2019. donijelo je

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Odlukom pokreće se izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 05/04, 3/VIII – I. izmjene i dopune, 1/XI – II. izmjene i dopune i 6/XII – III. izmjene i dopune; u daljnjem tekstu: Plan).

Planom je obuhvaćeno područje Općine Đulovac utvrđeno člankom 10. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).

Planom će se sagledati i kvantificirati demografski, gospodarski, socijalni i drugi pokazatelji te predložiti organizacijski obrasci kojima će se, u segmentima u kojima je to moguće i opravdano, nastojati unaprijediti nezavidno postojeće stanje u prostoru opisano u prethodnoj točci.

Uz ovaj pokušaj rješavanja ozbiljnih i suštinskih problema s kojima se Općina, jednako kao i šira regija a i Hrvatska u cjelini sve izrazitije suočavaju a koji mogu eskalirati u ozbiljnu društvenu i demografsku krizu, ovim izmjenama će se Plan uskladitit s nizom zakona i podzakonskih akata koji su stupili na snagu nakon donošenja III. izmjena i dopuna PPUO 2013. godine.

Planom će se izvršiti i manje izmjene granica građevnih područja i manje izmjene u tehničkim rješenjima planiranih infrastrukturnih mreža i sustava, koje uključuju sljedeće:

Granice građevinskog područja naselja namjeravaju se mijenjati, između ostalog, u naseljima Đulovac i Dobra Kuća, a granice građevinskog područja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja namjeravaju se mijenjati u naselju Maslenjača.

U naselju Đulovac dio građevinskog područja naselja koji je važećim planom određen kao zaštitno zelenilo namjerava se prenamijeniti u građevinsko područje stambene i mješovite namjene. Površina namjeravane promjene namjene iznosi oko 2,5 ha. Ova se površina nalazi u naselju i nije u obuhvatu područja ekološke mreže.

U naselju Dobra Kuća namjerava se proširiti građevinsko područje radi uključivanja čestica na kojima je izgrađen stari mlin koji se planira urediti u turističke i ugostiteljske svrhe, a uz njega je planirano uređenja sportskih i rekreacijskih sadržaja. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 1,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližeg područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja udaljena je oko 2,5 km.

U naselju Maslenjača namjerava se proširiti građevinsko područje izdvojene gospodarske namjene izvan naselja. Površina se nalazi uz postojeće površine gospodarske namjene koje su manjim dijelom izgrađene. Površina namjeravanog proširenja iznosi oko 10,0 ha. Površina nije u obuhvatu područja ekološke mreže. Od najbližih područja ekološke mreže, POVS HR 2001293 Livade kod Grubišnog polja i POP HR1000010 Poilovlje s ribnjacima udaljena je oko 1,0 km.

Planom se namjerava izmijeniti tehnička rješenja infrastrukturnih sustava te između ostalog i rješenje sustava odvodnje otpadnih voda u naselju Đulovac. Rješenjem u važećem planu pročistač otpadnih voda smješten je između naselja Đulovac i Katinac, a pročišćene otpadne vode ispuštaju se u vodotok Rijeka. Detaljnom analizom sustava utvrđeno je da je isti može racionalizirati odnosno izvesti bez tlačnih cjevovoda i crpnih stanica, ali takvo rješenje zahtijeva premještaj uređaja u naselje Đulovac, uz vodotok Krivaja.

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) Općina Đulovac, pri donošenju Odluke, provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 30.01.2019. godine te završava zaključno s danom 07.02.2019. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluku o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI ili putem Obrasca za sudjelovanje koji možete poslati na e-mail adresu opcina.djulovac@gmail.com

Savjetovanje je otvoreno do: 05.04.2019.


Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na sanaciji i zatvaranju za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“ EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj 2/XII, 4/III i 2/2018-Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta), članka 33.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 10/2018) te Zapisnika o pregledu i ocjeni  ponuda  u postupku  jednostavne nabave   za pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019, klasa:351-02/19-01/5,urbroj:2111/05-03-19-03 od 07.02.2019. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

Ispravak odluke o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za  pružanje usluga   stručnog nadzora i usluge koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova na  sanaciji i zatvaranju  za projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cjepidlake“-Općina Đulovac“  EV.br. I-20/EVM-3- JN/2019

Tekst Ispravka Odluke sa pripadajućim zapisnicima nalaze se u privicima:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao: k.č.br. 980/15 u k.o. Cjepidlake, voćnjak površine 3237 m² (0,3237 ha), tržišna cijena iznosi 6.020,82 kn


Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Na temelju članka 3. Odluke  o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu  naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac,  Klasa:550-02/19-02/2,  Urbroj:2111/05-03-19-03 od 11.02.2019.  općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2019. godinu

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti na linkovima: