Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 8/XII) i te objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, urbroj;541-03-1-12-28 od 24.10.2012., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta označenih kao

1. nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC
2. nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)
3. nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Javni pozivi su objavljeni u Bjelovarskom listu od 10.07.2017., a mogu se preuzeti i na linkovima:

Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N24 VELIKI BASTAJI (ŽC3301)-ŠKODINOVAC

Javni poziv nerazvrstana cestaN25 ĐULOVAC (LC40022) – STARA KRIVAJA (LC37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N25 ĐULOVAC (LC40022) - STARA KRIVAJA (LC37136)

Javni poziv nerazvrstana cestaN26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Icon
Javni poziv nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Dodatne informacije možete preuzeti na poveznicama:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizičkim-i-pravnim-osobama/
http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/

Odluke o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na temelju članka 90. c Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11 i 144/12 i 19/13 ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac donio je

ODLUKU o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika  i zamjenika općinskog načelnika

1. Na lokalnim izborima za općinskog načelnika Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Đulovac od 4. lipnja 2017., na dužnost općinskog načelnika Općine Đulovac, izabran je Drago Hodak iz Vukovja 44,  rođen 12.10.1967.godine, OIB:6980575181

2. Na lokalnim izborima za općinskog načelnika Općine Đulovac nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Đulovac od 4. lipnja 2017., na dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Đulovac, izabran je Tuna Ivić iz  Velikih Bastaja 114  rođen 20.10.1969.godine, OIB:20838027676.

Odluke možete preuzeti na linkovima:

Odluka o o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika

Icon
Odluka o o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika

Odluka o o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika

Icon
Odluka o o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika

 

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Ured državne uprave u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji na temelju članka 87. stavak 1. i 2, Zakona lokalnim izborima ( “Narodne novine” broj: 144/12. i 121/16.) i Odluke Ministarstva uprave KLASA: 023- 0l /17 -01/2 I 7; URBROJ: 515-02-02-01/ 1-17-8. od 25. svibnja 2017 . godine sazvao je I. konstituirajuću sjednici Općinskog vijeća Općine Đulovac dana 14.06.2017.(srijeda) s početkom u 11.00 sati.

Icon
Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje mrtvačnice u Vukovju

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje mrtvačnice u Vukovju (završni građevinski i elektroinstalacijski radovi), ev.br. nabave E-1.1.-1/2017-JN, klasa: 361-02/17-03/4. urbroj:2111-05-03-17-03 od 19.05.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje mrtvačnice u Vukovju (završni građevinski i elektroinstalacijski radovi), ev.br. nabave E-1.1.-1/2017-JN

Tekst Odluke sa pripadajućim Zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje mrtvačnice u Vukovju (završni građevinski i elektroinstalacijski radovi), ev.br. nabave E-1.1.-1/2017-JN

Icon
Tekst odluke o radovima na dovršetku mrtvačnice u Vukovju

Zapisnik o postupku otvaranja ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda mrtvačnica Vukovje

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda mrtvačnica Vukovje

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
– k.č.br. 51 u k.o. Puklica, voćnjak,površine 0,1133 ha, tržišna cijena iznosi 4.459,69 kn,
– k.č.br. 52 u k.o. Puklica, oranica, površine 0,7672 ha, tržišna cijena iznosi 21.285,60 kn.

Cijeli tekst obavijesti možete preuzeti na linku

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac.

Icon
Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na košnji bankina općinskih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN, klasa: 363-05/17-02/4, urbroj:2111-05-03-17-03 od 05.05..2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN

Tekst odluke sa pripadajućim Zapisnicima može te preuzeti na linkovima:

-Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-19/2017-JN

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji bankina nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

– zapisnik o otvaranu ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranu ponuda

– zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

 

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku/ci podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

Dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Porezni obveznici se obavještavaju:

– da je predmet oporezivanja nekretnina,
– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja,
– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna građevinska dozvola,
– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,
– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac, koji ovim putem

poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Đulovac

da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.djulovac.hr  a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Općine  u vremenu od 12 – 14.30 h, putem pošte (Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: opcina.djulovac@gmail.com ili komunalno.djulovac@gmail.com  .
Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 043 382 028, 043 933 309 i broj mobitela komunalnog redara : 091 605 1108, elektronski na email: komunalno.djulovac@gmail.com  ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac (komunalni radar)  upravi  u vremenu od 12 – 14.30 h.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže JLS dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

Napomena:
Komunalna naknada se ukida s danom 31.12.2017.godine.

OPĆINA ĐULOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obrasci:

1. obrazac Porez na nekretnine ua neizgrađeno gradevinsko zemljiste


2. obrazac Porez na nekretnine za poslovni prostor


3. obrazac Porez na nekretnine za stambeni prostor

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-20-1/2017-JN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-20-1/2017-JN, klasa: 363-05/17-01/4, urbroj:2111-05-03-17-03 od 27.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-20-1/2017-JN

Cijeli tekst Odluke sa pripadajućim zapisnicima možete preuzeti na linkovima;

-objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-20-1/2017-JN

Icon
Objava Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac ev.br. nabave E-20-1/2017-JN

-Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , klasa: 361-02/17-02/4. urbroj:2111-05-03-17-03 od 26.04.2017. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , ev.br. nabave E-1-1/2017-JN

Tekst Odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade – mrtvačnice u Đulovcu , ev.br. nabave E-1-1/2017-JN

Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na uređenju okoliša-prilaznog platoa postojeće sakralne zgrade - mrtvačnice u Đulovcu

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda