Entries by jkastmiler

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa […]

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa […]

LAG Bilogora-Papuk dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednicima

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za […]

Objava poziva za 5. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 5. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati […]

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) ), općinski […]

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani

Na temelju članka 1. i 3. Odluke o Odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Đulovac na području k.o. Potočani , Klasa: 320-02/18-01/1 Urbroj: 2111/05-03-18-03 od 20.02.2018. sukladnu Pravilniku o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake […]

Obavijest poljoprivrednicima

Bjelovarsko–bilogorska županija i ovu godinu subvencionira kamatu za kreditiranje proljetne sjetve u cilju pomoći našim poljoprivrednicima za što jeftinijom i kvalitetnijom realizacijom proljetne sjetve, stoga je župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisao Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2018. godini, (KLASA: 320-01/18-01/1, URBROJ: 2103-09-18-16) koji će biti objavljen u Bjelovarskom listu i na […]

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2018. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac, Klasa: 550-02/17-02/2, Urbroj:2111/05-03-18-03 od 31.01.2018. općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge opskrbe električnom energijom za poslovne korisnike za 2018. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika o pregledu […]

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu za 2018. godinu

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.13/2017) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. GODINU Tekst javnog poziva, Programa poticaja razvoja poljoprivrede i poduzetništva za 2018. godinu sa pripadajućim obrascima možete […]