Entries by jkastmiler

Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018-2020.godine

Sukladno Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020. godine s potrebnim prilozima. Odgovorne osobe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i ostali korisnici u skladu s člankom 13. Zakona o proračunu dužne su pristupiti izradi svojih […]

Poziv za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac

Općina Đulovac raspisuje Natječaj za za izradu idejnog rješenja -arhitektonsko urbanističkog rješenja za novu općinsku zgradu Općine Đulovac sa uključenim javnim sadržajima Rok dostave radova je 28. rujna 2017. godine do 12 sati predajom neposredno u pisarnici Općine Đulovac ili preporučeno poštoma na adresu: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac Zainteresirani ponuditelji tekst Natječaja […]

Obavijest – dostava podataka o lokaciji na kojoj se nalazi azbest

Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja […]

Prijava štete-postupak i obrasci

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci župan Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju elementarne nepogode od tuče na području Općine Đulovac (Klasa: 920-11/17-01-3, Ur.broj : 2103-09-17-2 od 07. kolovoza 2017. godine, Općinsko povjerenstvo Općine Đulovac za […]

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika […]

Poziv za 2. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 2. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 24. srpnja 2017. (ponedjeljak) s […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga  izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15),  članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34.  Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017) te Zapisnika […]

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14 i 36/15 ), članka 107. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. i 16. […]

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 8. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 8/XII) i te objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa:932-01/12-02/182, urbroj;541-03-1-12-28 od 24.10.2012., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje JAVNI POZIV nositeljima […]

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev […]