Entries by jkastmiler

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13, 73/17) i članka 31. Statuta Općine Đulovac ( Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac, 2/2018“),), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 6. […]

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII i 10/2017- izmjene i dopune) sazivam 6. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati […]

Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, objavljuje se: POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE:   Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača   Općina Đulovac, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti: Rekonstrukcija nerazvrstane […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na izradi pokusno-piezometarske bušotine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članka 50. stavka 1. točke 18. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni […]

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji općinskih groblja na području Općine Đulovac u 2018. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 2/XII), članka 34. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2017), te Zapisnika […]

Započela procedura izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nadležnost raspolaganja je ponovno vraćena jedinicama lokalne samouprave, koje moraju donijeti Programe raspolaganjem za svoje područje. Sukladno tomu Općina Đulovac je i započela proceduru izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakon je odredio da se Programom može predvidjeti maksimalno do 25 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljišta […]

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac za razvoj civilnog društva koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa […]

Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Đulovac u sportu i kulturi koje provode udruge za 2018. godinu i visini financijske potpore

Na temelju članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), te Prijedloga liste prvenstva Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa […]

LAG Bilogora-Papuk dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednicima

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za […]