Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam vanrednu  2. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

 koja će se održati dana 26. lipnja 2021. godine (subota) u prostorijama Općinske vijećnice Općine Đulovac   sa početkom u 19:00 sati.

 

            Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

  1. Prihvaćanje Zaključka Mandatnog povjerenstva o ostavci vijećnika Prenka Jakovića i verifikaciji mandata zamjenskog vijećnika Joakima Jakovića
  2. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
  3. Donošenje Odluke o izboru komisije (Odbora)  za mjesnu samoupravu,
  4. Donošenje Odluke o Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
  5. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije platnog prometa Općine Đulovac,
  6. Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnik Općine Đulovac,
  7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Đulovac i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Đulovac, te  visini naknade za rad predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac,
  8. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Đulovac,
  9. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Đulovac

  

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a  pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.