Sprječavanje sukoba interesa-objava

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općina Đulovac. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su
predstavnici naručitelja – čelnik tijela naručitelja (općinski načelnik) i ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Sprječavanje sukoba interesa
Članak 13.
(1) Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.
(2) Predstavnikom naručitelja u smislu ovoga članka smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave iz članka 24. ovoga Zakona, i
3. druge osobe iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona koje imaju utjecaj na odlučivanje naručitelja u pojedinom postupku javne nabave.
(3) Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.
(4) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i u slučaju kada je u odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 1. ovoga članka i povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.
(5) Stavak 4. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada je povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5% stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana. Primjena ove odredbe ne dovodi u pitanje druge obveze koje se u tim slučajevima odnose na obveznike primjene posebnog propisa o sprječavanju sukoba interesa.
(6) Stavak 3. ovoga članka primjenjuje se i ako je predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.
(7) Sukobom interesa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne smatra se situacija u kojoj predstavnik naručitelja ili povezana osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka upravljačke poslove u gospodarskom subjektu obavlja kao službeni predstavnik naručitelja, a ne kao privatna osoba.
(8) Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka s gospodarskim subjektima iz stavka 1. ovoga članka.
(9) Na temelju izjava iz stavka 8. ovog članka, naručitelj je obvezan:
1. na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ili s njime povezane osobe u odnosu iz stavka 1. ovoga članka ili obavijest da takvi subjekti ne postoje. Ukoliko naručitelj ne posjeduje internetske stranice, navedeni popis dužan je objaviti u službenom glasilu ili na oglasnoj ploči ili ga na drugi način učiniti stalno dostupnim zainteresiranoj javnosti,
2. u dokumentaciji za nadmetanje za pojedini postupak javne nabave navesti popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa u smislu ovoga članka ili navesti da takvi subjekti ne postoje,
3. popis iz točke 1. ovoga stavka stalno ažurirati u skladu s promjenama

Izjava o nepostojanju sukoba interesa-čelnik tijela naručitelja
Izjava o nepostojanju sukoba interesa-ovlašteni predstavnici naručitelja
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Đulovac- javnog naručitelja u postupcima javne nabave bagatelne vrijednosti za 2015. g.