Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 17. siječnja 2017 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva
iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području razvoja i unapređenja civilnog društva da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu.
(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , klasa: 402-03/17-01/1, urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. godine.
(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 79.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata u iznosu od 28.000,00 kn pri čemu je :
-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge u iznosu od 31.000,00 kn pri čemu je :

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna.

3.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine u iznosu od 20.000,00 kn pri čemu je :

-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 20.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :
4.1. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Udruge iz domovinskog rata tri (3) potpore
4.2. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101102)-Humanitarno socijalne udruge četiri (4) potpore
4.3. za provedbu Programa razvoja civilnog društva Općine Đulovac za 2017. godinu (A101105)-Nacionalne manjine jedna (1) potpora.

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 17. veljače 2017. godine.
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Upute ponuditeljima

Upute ponuditeljima-civilno društvo

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac proračuna O 2

Obrazac proračuna-O2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac ugovora-O8

Obrazac ugovora-O8

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta-O11

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa projekta-O11

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Na temelju članka 12 i 20. Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), općinski načelnik Općine Đulovac dana 16. siječnja 2017 . godine raspisao je

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

(1) Općina Đulovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i kulture da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu.

(2) Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt koji doprinose razvoju Općine Đulovac sukladno Odluci o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu , klasa: 402-03/17-01/1, urbroj: 2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. godine.

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 75.000,00 kuna od toga za:

3.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2017. godinu (A110901) u iznosu od 70.000,00 kn pri čemu je :

-Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
-Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 50.000,00 kuna.
3.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2017. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti u iznosu od 5.000,00 kn pri čemu je:

– Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 1.000,00 kuna.
– Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna.

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta u okviru ovog Natječaja je :
4.1. za provedbu Programa javnih potreba u sportu Općine Đulovac za 2017. godinu (A110901) dvije (2) otpore
4.2. za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Općine Đulovac za 2017. godinu (A101001)-Poticanje kulturnih aktivnosti jedna (1) potpora
(5) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 16. veljače 2017. godine.

Cijeli tekst javnog natječaja sa popratnom dokumantacijom i obrascoma možete preuzeti na linkovima:

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2017. godini

Upute ponuditeljima

Upute prijaviteljima

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac opisa programa ili projekta-O1

Obrazac proračuna O 2

Obrazac proračuna-O2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja-O3-sport i kultura

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o partnerstvu-O4

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac izjave o podmirenim obavezama-O5

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih formalnih uvjeta natječaja-O6

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac za ocjenu programa projekta-O7

Obrazac ugovora-O8

Obrazac ugovora-O8

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac opisnog izvještaja-O9

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac izjave o nekažnjavanju-O10

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa-projekta-O11

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa projekta-O11

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o donošenju godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području općine Đulovac za 2017. godinu

Na temelju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/2016) Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJEM ZAHTJEVA ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI I PODUZETNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE ĐULOVAC ZA 2017. GODINU

Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu tekst Javnog poziva sa obrascima možete preuzeti na linkovima:

Program poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017.

Program razvoja poljoprivrede i poduzetništva 2017.

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Javni poziv program razvoja poduzetništva 2017.

Obrazac 1-Sufinanciranje troskova osiguranja 2017

Obrazac 1-Sufinanciranje troskova osiguranja 2017.

Obrazac 2-Tekuće pomoći poljoprivrednicima 2017

Obrazac 2-Tekuće pomoći poljoprivrednicima 2017.

Obrazac 3-Potpora za edukaciju i strucno osposobljavanje 2017

Obrazac 3-Potpora za edukaciju i strucno osposobljavanje 2017.

Obrazac Izj-1

Obrazac Izj-1

Obrazac Izj-2

Obrazac Izj-2

Obrazac Izj-3- poduzeća

Obrazac Izj-3- poduzeća

OBRAZAC-4-Potpore za otvaranje novih radnih mjesta novo zapošljavanje 2017.

OBRAZAC-4-Potpore za otvaranje novih radnih mjesta novo zapošljavanje 2017.

OBRAZAC-5-Potpore za otvaranje novih poduzeća

OBRAZAC-5-Potpore za otvaranje novih poduzeća

OBRAZAC-6 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-6 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-7 Potpore za poduzetnike

OBRAZAC-7 Potpore za poduzetnike

Obavijest objavi poziva za dostavu ponude za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu .

Sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. a. i b. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/XII ), sukladno Planu javne nabave Općine Đulovac za 2017. ,klasa: 400-06/16-02/1, urbroj:2111/05-03-16-03 od 15. prosinca 2016, Općinski načelnik Općine Đulovac donio je Odluku o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu klasa:340-03/17-01/1, urbroj:2111/05-03-17-03 od 03.01.2017. ,

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 7/2016. i 8/2016. -izmjene i dopune) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, i/ili objavljivanjem Poziva za dostavom ponuda na internetskim stranicama Općine koji u tom slučaju mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave te je sukladno navedenoj upućen poziv slijedećim ponuditeljima:
1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
3. HB KAMENOLOMI d.o.o .Ogrizovićeva 43, Zagreb
4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom Stjepana Radića 122,43 541 Sirač,
5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 24
Evidencijski broj nabave: E-24-1/2017/BN
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 126.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Rok za dostavu ponuda je 11. siječnja 2017. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linku:

1.Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2017. godinu

2. Poziv za dostavu ponuda

Natječajna dokumentacija-kameni materijal 2017.

3. Troškovnik-PDF

Troškovnik-kameni materijal 2017.

4. Troškovnik -Excel

Ponudbeni troškovnik-kameni materijal 2017.

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 319/8 k.o. Veliki Bastaji

Tekst obavjesti možete preuzeti na linku:

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik Općine Đulovac br.7/2016 i 8/2016-izmjene i dopune) te Zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda za izvođenje građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestvi sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev,br, nabave E-28/16-BN, Klasa: 612-08/16-02/4, urbroj:2111/05-03-16-03 od 12.12.2016. Općinski načelnik Općine Đulovac donosi slijedeću

ODLUKU o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestvi sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev.br. nabave E-28/16-BN

Cijeli tekst odluke sa zapisnicima možete preuzeti na linkovima:

– Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestava sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev.br. nabave E-28/16-BN

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem građevinskih radova na obnovi branič kule Stupčanica 2016. godine (radovi na izgradnji drvenog grednika iznad prizemlja i drugog kata i unutarnjih ljestava sa ogradom i rukohvatom od hrastove građe) ev.br. nabave E-28/16-BN

– Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

– Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 50.  Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac  stavlja na uvid vijećnicima Općine Đulovac i građanima Općine Đulovac Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Općine Đulovac.
Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2017.  godinu  sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

PRORAČUN 2017. I PROJEKCIJE 2018.-2019.

Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezana uz Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu mogu se dostaviti do 02. prosinca 2016. godine na slijedeći način:

– poštom – na adresu Općina Đulovac, Đurina 132
– putem faxa na broj 043-382-028
– putem elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com
– putem telefona na broj 043-328-028
– osobnim kontaktom u uredu općinskog načelnika i Jedinstvenom upravnom odjelu

Objava poziva za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 6/VIII) sazivam 19. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 02. prosinac (petak) 2016. s početkom u 17.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije nerazvrstane N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije nerazvrstane N2 Mali Bastaji (L37129) – Maslenjača

3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Velikim Bastajima
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za projekt rekonstrukcije i dogradnje društvenog doma u Velikim Bastajima

4. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa (plana) Općine Đulovac za razdoblje 2014.- 2018. godine
Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa (plana) Općine Đulovac za razdoblje 2014.- 2018. godine

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac

6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac,
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

8. Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama,
Donošenje Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama

9. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu ,projekcija za 2017. i 2018. godinu ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa,
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu ,projekcija za 2017. i 2018. godinu ,te izmjene i dopune Plana razvojnih programa

10. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

11. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac,
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini u općini Đulovac

12. Donošenje Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016.,
Donošenje Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2016.

13. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2016.g.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2016.g.

14. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016.g.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2016.g.

15. Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2016.g.
Donošenje Odluke o usvajanju izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2016.g.

16. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2018.-2019.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g. i projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2018.-2019.g.

17. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g.
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.g

18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2019.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2017.-2019.g.

19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g

20. Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

21. Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Đulovac za 2017.g.

22. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Đulovac u 2017.g.

23. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu u 2017.g.

24. Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u zdravstvu Općine Đulovac u 2017.g.

25. Donošenje Odluke o usvajanju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g

26. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu,
Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2017. godinu

27. Informacija o Očitovanju o prijenosu vlasništva nekretnine k.č.br. 413/11 k.o. Krivaja Općini Suhopolje
Informacija o Očitovanju o prijenosu vlasništva nekretnine k.č.br. 413/11 k.o. Krivaja Općini Suhopolje

28. Pitanja i prijedlozi.

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr

Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja cesta

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni teks, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama i 49/1184/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 15. i 16. Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značaja na području Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 4/VII, 10/VII i 8/VIII) , članka 2. Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac (Klasa: 363-02/16-01/1, Urbroj: 2111/05-03-16-3 od 02.11. 2016.) i članka 50. Statuta Općine Đulovac („ Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII) Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Javni natječaj je objavljen u Bjelovarskom listu od 07.11.2016.
Rok za dostavu ponude je 8 dana od objave ovog natječaja u Bjelovarskom listu, odnosno zaključno do 17. studenog 2016. g. do 12,00 sati.

Tekst javnog natječaja sa natječajnom dokumentacijom možete preuzeti na linkovima

Javni natječaj za prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova zimskog održavanja nerazvrstanih i drugih nerazvrstanih javnih prometnih površina na području Općine Đulovac

Javni natječaj zimska služba 2016.

natječajna dokumentacija
Natječajna dokumentacija zimska služba 2016.

troškovnik excel
Zimska služba 2016.-troškovnik Excel

Plan zimske službe 2016./2017.-2019/2020. god
Plan zimske službe od 2016. do 2020.

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2016./2017.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br, 1/XII) . Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac
u akademskoj godini 2016./2017.

Javni natječaj objavljen je u Bjelovarskom listu od 07.11.2016. godine i otvoren je od 07. studenog 2016. godine do zaključno 30. studenog 2016. godine.

Tekst javnog natječaja i zahtjev za dodjelu stpendija možete preuzeti na linkovima:

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2016./2017.

natjecaji Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2016./2017.

obrazac zahtjeva

Obrazac zamolbe-stipendije 2016/2017.